Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT (7% czy 22%) należy zastosować dla robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie istniejących sieci wodociagowych lub kanalizacyjnych na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535)? Jaki organ uprawniony jest do wydawania poświadczenia na oświadczeniu zamiawiającego wykonanie robót budowlano - montażowych o procentowym udziale infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie znak: (...) z dnia 01.06.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, doręczone dnia 04.06.2004 r., kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Przedmiotem zapytania Spółki jest rozstrzygnięcie następujących kwestii:
1) jaką stawkę podatku VAT (7% czy 22%) należy zastosować dla robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ).
2) jaki organ uprawniony jest do wydawania poświadczenia na oświadczeniu zamawiającego wykonanie robot budowlano - montażowych o procentowym udziale infrastruktury towarzyszącej służącej budownictwu mieszkaniowemu.

Odpowiadając na powyższe zapytania należy stwierdzić, co następuje:
Ad. 1) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżona stawka VAT do 7% ma zastosowanie wyłącznie do robót przy realizacji infrastruktury towarzyszącej obiektom budownictwa mieszkaniowego. Ustawodawca w art. 146 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. określił, co jest infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu - i tak, są nią stosownie do zapisu pktu 3 ww. artykułu:urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
Ministerstwo Finansów przedstawiło wykładnię przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) publikując odpowiedź dostępną na swojej stronie internetowej.
W ocenie MF, w przypadku, gdy realizowana infrastruktura towarzysząca będzie miała związek zarówno z budynkami mieszkalnymi, jak i obiektami przemysłowymi, na podstawie posiadanych dokumentów kosztorysowych i projektowych, należy wyodrębnić część związaną z budownictwem mieszkaniowym oraz budynkami przemysłowymi i opodatkować zrealizowaną inwestycję, zgodnie z obowiązującymi dla tych obiektów stawkami, tj. 7% dla infrastruktury towarzyszącej związanej z budownictwem mieszkaniowym i 22% dla pozostałej części.
Dlatego też wykonawca usługi winien zastosować 2 stawki - obniżoną do 7% w zakresie, w jakim inwestycja związana jest z obiektami budownictwa mieszkaniowego i podstawową 22% w pozostałym zakresie.
Ad. 2) Przepisy podatkowe nie precyzują kto i na podstawie jakich dokumentów winien określać związek infrastruktury z budownictwem mieszkaniowym i dlatego też, zdaniem tut. Urzędu, dokumentami mogą być dokumenty związane z postępowaniem dotyczącym uzyskania pozwolenia na budowę lub dopuszczające wybudowane obiekty do użytkowania na podstawie przepisów prawa budowlanego, tj. - m. in.: kosztorysy, projekty, inne dokumenty zamawiającego informujące o powyższym, a także inne dokumenty (decyzje) wydane przez uprawnione organy, w zakresie ich właściwości miejscowej i rzeczowej.

Podobne interpretacje: