Drukuj

Jaką zastosować stawkę podatku VAT na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - koszenie trawy i pielęgnację terenów zielonych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ...., zamieszkałego w ...., z dnia 27 czerwca 2005 roku (data wpływu 29.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 19 lipca 2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku VAT na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - koszenie trawy i pielęgnację terenów zielonych

stwierdzam, że:

- stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowew odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 czerwca 2005 roku, uzupełnionym pismem z dnia 19 lipca 2005 roku, podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kompleksowego sprzątania, takich jak:

  • sprzątanie i czyszczenie obiektów - symbol PKWiU 74.70;
  • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (czyszczenie zewnętrznych ścian budynków i czyszczenie nowo wybudowanych budynków) - symbol PKWiU 45.45.12-00.00;
  • usługi świadczone na rzecz wspólnot mieszkaniowych z zakresu odśnieżania i posypywania piaskiem, zamiatania dróg, ulic, placów - symbol PKWiU 90.00.30-00.00;
  • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - koszenia trawy i pielęgnacji terenów zielonych- symbol PKWiU 01.41.12-00.00;
  • usługi wypożyczania kosiarek do strzyżenia trawników - symbol PKWiU 71.40.16-00.80.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaką winien zastosować stawkę podatku VAT na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - koszenie trawy i pielęgnację terenów zielonych.

Zdaniem podatnika ww. usługi powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

W myśl art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PTU, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art.8 ust.1 ustawy PTU przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług - poza wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z przepisem art.41 ust.1 ustawy PTU wynosi 22%.

Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy PTU dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Pod poz.135 przywołanego załącznika została wymieniona cała grupa usług o symbolu PKWiU ex 01.4, do której ma zastosowanie stawka 7% podatku VAT. Są to usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. Zgodnie z objaśnienia do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania do zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0% i 3%. W przepisach przejściowych i końcowych, w art.146 ust.1 pkt 1 ustawy PTU zapisano, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 roku stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art.5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Załącznik nr 6 do ustawy PTU w poz.64 wymienia jako opodatkowane stawką 3% usługi objęte grupowaniem PKWiU 01.4. Z powyższego wynika zatem, że usługi zagospodarowania terenów zielonych docelowo opodatkowane są stawką 7% podatku VAT, ale przejściowo do 30 kwietnia 2008 roku opodatkowane są stawką 3% podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni postanowił jak w sentencji.

Podobne interpretacje: