Drukuj

Jaką stawkę należy stosować w przypadku świadczenia usług: montażu okien , drzwi, rolet żaluzji z materiałów własnych, związanych z budownictwem mieszkaniowym?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) „w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą”.Stosownie do definicji zawartych w ustępach 2 i 3 cytowanego artykułu „przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, (...), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego”(ust. 2 art.146).

Natomiast „przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, (...), rozumie się:1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego” (ust. 3 art. 146).

W przypadku świadczenia usług budowlanych (w budynkach mieszkalnych) z materiałów dostarczonych (zakupionych) przez wykonawcę przedmiotem opodatkowania jest usługa, na którą wykonawca zawarł umowę. Strony - co do zasady - określają w umowie co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są roboty budowlano-remontowe, wówczas nie można z nich wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży.

W świetle interpretacji dotyczących włączenia do wartości usługi materiałów wykorzystanych do jej wykonania (np.wymiana okien), tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, że opodatkowanie następuje wg stawki przewidzianej dla wykonanej usługi.W związku z powyższym, dla usług montażu - okien, drzwi, rolet, żaluzji - przy spełnieniu powyższych warunków, podatnik ma prawo stosować stawkę podatku VATw wysokości 7%.

Podobne interpretacje: