Drukuj

Jaką zastosować stawkę podatku VAT dla usługi polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla budownictwa mieszkaniowego?

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz.535) do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Art. 146 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit.a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit.a, rozumie się:


1)sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
2)urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
3)urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne,
jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego (art.146 ust.3 ww. ustawy).

Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Zasady określone w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. (art.2 pkt 6 oraz art.8 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług) w tym zakresie nie różnią się zatem od analogicznych rozwiązań jakie obowiązywały przez cały okres obowiązywania ustawy z dnia z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r. Dz.U. Nr 11, poz 50 ze zm.).

Zatem, podobnie jak przed 1 maja 2004r. tak i obecnie, o tym czy materiał może wchodzić do wartości usługi, czy też mamy do czynienia z wykonaniem usługi i dostawą towaru, decyduje rodzaj czynności i etap na jakim jest ta czynność wykonywana, z czym związana jest określona klasyfikacja.Z powyższego wynika, że stawka podatku VAT zależy od tego, jak usługa ujęta jest w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z wyjaśnień Podatnika zawartych w piśmie uzupełniającym z dnia 21.06.2004r. wynika, że umowa została zawarta na wykonanie robót budowlano – montażowych polegajacych na wykonaniu kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych. Na kalkulację tej usługi składa się robocizna, transport i materiały.

Skoro przedmiotem usługi są roboty budowlano – montażowe polegające na wykonaniu elementów, bądź urządzeń związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, to usługa taka będzie opodatkowana stawką 7% zgodnie z cyt. art.146 ust.1 pkt 2 lit a i ust.2 i 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a na wartość usługi będzie się składać zarówno koszt robocizny, transportu jak i materiałów.

Podobne interpretacje: