Interpretacje w temacie: Przepis derogacyjny

Ścieżka aktualnego tematu

Podatnik w przedmiotowym piśmie podnosi, iż od 13 kwietnia 2004 r. przestał obowiązywać przepis art. 9 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50 ze zm.) dotyczący rejestracji, w związku z czym podatnik ma wątpliwość czy należy złożyć ponownie zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb VAT, aby mieć pewność do wystawiania faktur VAT i do odliczania podatku naliczonego z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji za okres od 13 do 30 kwietnia 2004 r.

Cytowany wyżej przepis art. 157 w/w ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z art. 176 pkt 2 w/w ustawy stosuje się po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy. W świetle powyższego podatnik jest uważany nadal za zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, w tym w okresie od 13 do 30 kwietnia 2004 r., co podnosi podatnik w przedmiotowym piśmie, bez konieczności potwierdzania ...

W sprawie uwzględnienia w deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. kwoty podatku naliczonego nierozliczonej w kwietniu 2004 r., tj. w której pozycji deklaracji VAT-7 za maj 2004 r., a następnie za czerwiec 2004 r. należy wykazać kwotę podatku naliczonego nierozliczoną w kwietniu 2004 r. i w maju 2004 r.

W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie a mianowicie:-w kwietniu 2004 r. nie osiągnął obrotu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonał jednak opodatkowanych zakupów towarów pozostałych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, które wykazał w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004 r. w poz. 50 i 51.W maju 2004 r. sytuacja się powtór ...

Czy podatnik, który z tytułu wykonywania usług inseminacji zwierząt hodowlanych przekroczył w 2004 r. obrót 45.700 zł jest obowiązany zarejestrować się w podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowegow Kołobrzegu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 13 grudnia 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalności go ...

Czy w świetle przepisów prawa podatkowego sprowadzenie pojazdu traktowane byłoby jako import, co skutkuje koniecznością uiszczenia podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4, art. 219 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem Strony z dnia 28.09.2005r. postanawiam uznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie przytoczonego we wniosku z dnia 28.09.2005r. stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 28.09.2005r. XXXXX XXXXX ...

Generowanie strony w 10 ms