Drukuj

Czy w świetle przepisów prawa podatkowego sprowadzenie pojazdu traktowane byłoby jako import, co skutkuje koniecznością uiszczenia podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i §4, art. 219 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem Strony z dnia 28.09.2005r.

postanawiam

uznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w zakresie przytoczonego we wniosku z dnia 28.09.2005r. stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28.09.2005r. XXXXX XXXXXXXX wystąpił do Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie z wnioskiem o udzielenie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie o stanie faktycznym przedstawionym następująco:

wnioskodawca w latach 1999-2005 pracował i mieszkał w Niemczech w związku z kontraktem zawartym z pracodawcą do dnia 30.09.2005r. W maju 2003r. pan XXXXX XXXXXXXX zakupił za granicą w celach prywatnych samochód osobowy marki HONDA CIVIC, który chce obecnie sprowadzić do Polski jako mienie przesiedleńcze w związku z powrotem do kraju na pobyt stały. XXXXX XXXXXXXX oświadczył, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z zaprezentowanymi faktami Strona zwraca się z zapytaniem, czy w świetle przepisów prawa podatkowego sprowadzenie pojazdu traktowane byłoby jako import, co skutkuje koniecznością uiszczenia podatku od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy opisany przypadek powinien zostać rozpatrzony w kategoriach importu towaru, jednak ze względu na fakt, że przedmiotem importu jest mienie przesiedleńcze - podlega zwolnieniu od podatku.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 28.09.2005r. oraz obowiązujący stan prawny Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie informuje, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zostało uregulowane ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004r.). Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 3 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega import towarów.

Pojęcie "import towarów" ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 7 ustawy jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Termin ten został także określony w przepisach przejściowych zamieszczonych w omawianym akcie prawnym, a konkretnie w art. 170 ust. 6. Zgodnie z tym przepisem za import towarów uważa się również wykorzystanie (wprowadzenie do wolnego obrotu) po dniu 30 kwietnia 2004r., na terytorium kraju, przez podatnika lub każdy inny podmiot niebędący podatnikiem, towarów dostarczonych im przed dniem 1 maja 2004r. na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub terytorium nowych państw członkowskich, jeżeli: 1/ przed dniem 1 maja 2004r. do dostawy tych towarów na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub na terytorium nowych państw członkowskich miały lub mogły mieć zastosowanie odpowiednio przepisy art.18 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 175, oraz 2/ przed dniem 1 maja 2004r. nie został dokonany import tych towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 175. Zatem na uwagę zasługuje fakt, iż norma zamieszczona w art.170 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie w przypadku spełnienia łącznie wszystkich wymogów wynikających z tegoż przepisu.

Należy zauważyć, iż art. 175 dotyczy ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 z 1993r. z późniejszymi zmianami). W celu wyjaśnienia przedmiotu konieczne jest przytoczenie dyspozycji zawartych w art.18 ust.3 i 4 powyższej ustawy, która obowiązywała do dnia 30.04.2004r. Stosownie do tych przepisów w eksporcie towarów i usług, w tym również w eksporcie usług wymienionych w załączniku Nr 2, oraz w eksporcie towarów i usług dokonywanym przez rolników ryczałtowych oraz podatników określonych w art. 14 ust. 1 pkt 2 (podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania) stawka podatku wynosi 0 proc, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art.27 ust. 4. Stawkę podatku 0 proc, o której mowa powyżej, stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem powyższe przepisy odnoszą się do towaru, wobec którego zastosowano procedury dotyczące transakcji eksportowej w kraju nabycia.

Norma zamieszczona w art.170 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie w przypadku spełnienia łącznie wszystkich wymogów wynikających z tegoż przepisu. W ocenie Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie w przedmiotowej sprawie przesłanki pozwalające uznać przywóz samochodu osobowego marki HONDA za import w rozumieniu art.170 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. nie zostały spełnione, bowiem pojazd nie został objęty procedurą celną w kraju wywozu, nie dokonano zgłoszenia celnego, w dniu dokonania dostawy ani przed dniem 1.05.2004r. nie istniał zamiar przywozu pojazdu na terytorium kraju.

Mając powyższe na uwadze � postanawiam jak w sentencji.

Wyjaśniam, iż powyższa interpretacja w myśl art. 14b §1 Ordynacji podatkowej nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia, w przypadku gdy taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Ponadto zastosowanie się podatnika do interpretacji nie może mu szkodzić, zgodnie z przepisem art.14c.

Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia postanowienia przez organ odwoławczy, co zostało unormowane w art.14b §2 obowiązującej ustawy.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej, składane za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art.14a §4 i art.236 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: