Interpretacje w temacie: Samochody

Ścieżka aktualnego tematu

Czy istnienieje obowiązek rejestracji umowy leasingu dotyczącej pojazdu samochodowego, w związku z nową ustawą VAT, do dnia 14.05.2004 r. przez Kantor Wymiany Walut niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT?

W świetle art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w wyniku rejestracji umowy leasingu, przedmiotem której jest samochód, w stosunku do którego przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującym przed dniem 1 maja 2004r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku na ...

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących leasingu samochodu ciężarowego, w którym wymieniono silnik i sporządzono aneks do umowy (samochód pozostaje ten sam, ilość i wysokość rat leasingowych również)?

Stan faktyczny: w miesiącu listopadzie 2003r. firma zawarła umowę leasingu samochodu ciężarowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z wymogami art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o VAT umowa została zarejestrowana 30.04.2004r. w urzędzie skarbowym. W czerwcu 2004r. roku uszkodzeniu uległ silnik samochodu i zaistniała konieczność jego wymiany na nowy, ale o tych samych parametrach, a ...

Czy istnieje obowiazek rejestracji umów leasingowych dotyczacych przyczep i jakie sa konsekwencje braku zarejestrowania takiej umowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż: Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535), w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowno ...

Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanego oleju napędowego do napędu ciągnika rolniczego ? Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od nabywanego paliwa do napędu motocykla ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 23.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż: 1) zgodnie treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwr ...

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535): 1) wynagrodzenie za zbycie (cesję) praw do umowy leasingowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2) czy osoba nabywająca prawa do umowy (cesjonariusz) zachowa prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych, które będzie zobowiązana wpłacać do firmy leasingowej po wstąpieniu na Pana miejsce?

Ad 1) Przeniesienie prawa używania przedmiotu leasingu: prawa majątkowe, rzeczy i oprogramowanie oddane przez finansującego korzystającemu do używania na zasadach określonych w umowie, nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1. Zatem ...

Czy podatnik ma prawo odliczenia 50 % podatku naliczonego od raty leasingowej dla samochodu osobowego użytkowanego do celów działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2004 r. (znak: N/6/TM/2004) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa do odliczenia 50 % podatku naliczonego od raty leasingowej dla samochodu osobowego użytkowanego do celów dzi ...

Dotyczy odliczenia podatku naliczonego od umów leasingu samochodów o niższej dopuszczalnej ładowności niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2003 r. o podatku od towarów i usług oraz stosowania art. 154 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku udziela pisemnej odpowiedzi na zapytanie Pana M. K. skierowane do tut. Organu podatkowego w piśmie z dnia 25 sierpnia 2004 r. W powyższym piśmie podatnik zwrócił się z zapytaniem w sprawie stosowania art. 154 ustawy o podatku od towarów i usług dotyc ...

Czy po wystąpieniu ze spółki cywilnej jednego wspólnika należy korygować podatek dochodowy w zakresie poniesionych przez spółkę kosztów leasingu ? Czy w przypadku wystąpienia ze spółki jednego ze wspólników należy skorygować VAT naliczony ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie podatkowych skutków umowy leasingu w chwili wystąpienia ze spółki cywilnej jednego ze wspólników i kontynuacji umowy leasingowej przez drugiego wspólnika, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje. Podatkowe skutki umów leasingu zostały uregulowane w rozdziale 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

Czy na podstawie art. 154 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przysługuje w pełnej wysokości prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od raty umowy leasingowej, w przypadku gdy umowa leasingowa została zarejestrowana w urzędzie skarbowym w dniu 30.01.2001 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając zgodnie z art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02 sierpnia 2004r. (data wpływu: 04 sierpnia 2004r.), biorąc pod uwagę stan faktyczny w nim przedstawiony uprzejmie informuje. W myśl art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usł ...

1. Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu siężarowego, brak świadectwa homologacji, brak decyzji? 2. Czy przysługuje odliczenie w całości podatku naliczonego wykazanego na fakturach dotyczęcych rat z tytułu dzierżawy samochodu ciężarowego? 3. Czy w przypadku dzierżawy samochodu osobowego wartość netto określona na fakturze VAT należy ując w całości czy w wysokości 50 %wartości , tak jak kwotę podatku naliczonego którą wykazuje się w poz. 44 deklaracji VAT-7?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i rozlicza się z tytułu ...

Generowanie strony w 210 ms