Drukuj

1. Czy oddział powinien dokonać zgłoszenia w tut. Urzędzie Skarbowym , że z dniem 1 maja 2004 r. przestaje być podatnikiem VAT w związku z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?2. Czy w związku z zaistniałymi zmianami tj. zmianą numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz zmianą nazwy podatnika powinna być dokonana wymiana pamięci fiskalnej kasy z zachowaniem czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U.Nr 137, poz. 926 ze zm./.

Pismem z dnia 9 marca 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie:

  1. Czy oddział powinien dokonać zgłoszenia w tut. Urzędzie Skarbowym , że z dniem 1 maja 2004 r. przestaje być podatnikiem VAT w związku z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?
  2. Czy w związku z zaistniałymi zmianami tj. zmianą numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz zmianą nazwy podatnika powinna być dokonana wymiana pamięci fiskalnej kasy z zachowaniem czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r.

Stan faktyczny:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oddział xxxxxx na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – jest podatnikiem podatku VAT.

Od 1 maja 2004r. oddziały /zakłady/ osoby prawnej, które miały status podatnika VAT, przestaną być odrębnymi podatnikami VAT, zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Skutkiem tej zmiany, od 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki wstępuje osoba prawna.

Zdaniem pytającego z dniem 30 kwietnia 2004 r. wygasa decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP w zakresie obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana powoduje konieczność wprowadzenia zmian w używanych przez Oddział kasach rejestrujących tj. numeru identyfikacji podatkowej NIP i nazwy podatnika, a więc dokonania wymiany pamięci fiskalnej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdził co następuje:

W art. 160 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ zawarto postanowienia odnoszące się do zakładów /oddziałów/, które od 1 maja 2004 r. nie mogą być już samodzielnie rozliczającymi się podatnikami.

Zgodnie z ust. 2 ww. art. 160 rozliczenia za kwiecień 2004 r. zakłady te /oddziały/ dokonują w urzędzie skarbowym kierowanym przez naczelnika właściwego dla danego zakładu.

Jednocześnie osoba prawna, której zakłady /oddziały/ rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r,. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu / oddziału/, który przestał być wyodrębnionym podatnikiem - w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm./ wydane jest /obowiązujące na dzień 30.04.2004 r./ w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników /Dz. U. Nr 108, poz. 948/, które z uwagi na art. 165 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o VAT - obowiązuje również po 1 maju 2004 r.

Obowiązujące przepisy nie zabraniają podatnikowi dokonać zmiany w pamięci fiskalnej np. nazwy podatnika bądź numeru identyfikacji podatkowej NIP.

W związku z tym, iż kasa rejestrująca drukuje w nagłówku m.in. nazwę podatnika oraz Nr NIP-u , serwisant winien dokonać zmiany tych danych zakodowanych w pamięci fiskalnej. Zmiany te nie powodują zmiany numeru ewidencyjnego kasy, nadanego przez urząd skarbowy nawet w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego.

Powyższe informacje o dokonanych zmianach przez serwisanta muszą być naniesione w książce serwisowej kasy i zaakceptowane przez urząd skarbowy.

Jeżeli się okaże, że nie ma możliwości dokonania zmian w pamięci fiskalnej przez serwisanta, oznacza to dla użytkownika kasy konieczność jej wymiany /względnie zakup nowej kasy/ , której dokonuje serwis.

Jednakże obowiązuje tu szczególny tryb postępowania z zachowaniem czynności określonych w załączniku Nr 4 do wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r.

Wymiana pamięci fiskalnej wymaga dokonania czynności odczytania jej zawartości polegającej na sporządzeniu okresowego raportu fiskalnego za cały okres użytkowania kasy. Odczytanie zawartości pamięci fiskalnej musi się odbyć z udziałem pracownika urzędu skarbowego /stąd też lepiej wcześniej jest uzgodnić z urzędem termin przeprowadzenia tej operacji/ i serwisanta, a z czynności tej sporządza się protokół według ustalonego wzoru, który podpisują osoby w niej uczestniczące.

Fakt dokonania wymiany pamięci fiskalnej jest także odnotowywany w książce kasy rejestrującej. Po wymianie zaś pamięć jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty dokonania odczytania jej zawartości, a po tym okresie komisyjnie niszczona.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Stronę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Podobne interpretacje: