Interpretacje w temacie: Utrata zwolnienia

Ścieżka aktualnego tematu

Jaką stawkę podatku od towarów i usług zastosować w przypadku świadczenia usług stołówkowych (sprzedaż obiadów uczniom w szkole) w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r.?

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 29.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W zapytaniu z dnia 29.05.2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny. Jednostka prowadzi sprzedaż usług stołówkowych (sprzedaż obiadów uczniom w szkole). Zwrócono się w związku z tym ...

dotyczy utraty zwolnienia z podatku VAT w związku z prowadzeniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 25.06.2004 r. (znak: I US-II/443/63/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie podatniczki wyni ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do świadczonych usług sklasyfikowanych według PKWiU 92.62.13-00.10 - Usługi indywidualnych sportowców, sędziów, trenerów prowadzone na własny rachunek?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004 r. (data wpływu do US 10.08.2004 r.) w sprawie stawki podatku od towarów i usług na usługi sklasyfikowane według PKWiU 92.62.13-00.10 - Usługi indywidualnych sportowców, sędziów, trenerów prowadzone na własny rachunek, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w K ...

Czy w związku z faktem, iż świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2003 było zwolnione od podatku, Podatnik powinien zarejestrować się w momencie gdy sprzedaż przekroczy 10.000 euro licząc od 1 maja 2004 r. czy ma brać pod uwagę fakt, że w roku ubiegłym sprzedaż przekroczyła u niego 10.000 euro i powinien zarejestrować się jako podatnk VAT z dniem 1 maja 2004 r.?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 13 lipca 2004 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłyn ...


Czy Schronisko dla Zwierząt będace jednostką budżetową Urzędu Miasta, które osiąga obroty z tytułu prowadzonej działalności w kwocie nie przekraczjącej 45.700 zł ma obowiązek rejestracji w podatku od towarów i uslug oraz obowiązek prowadzenia ewidencji VAT ?

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do określenia kwoty wyrażon ...

Czy do kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej odpowiadającej 10.000 euro, uprawniającej podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług należy wliczać: 1. Kwoty wyliczonego podatku VAT, 2. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty równej wartości nominalnej znaczków pocztowych, potwierdzonych w Pocztowej Książce Nadawczej przez Pocztę Polską, 3. Opłaty za dostawę towaru w zakresie opłaty za opakowanie towaru na które są faktury?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 09.02.2004 r. rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarcze ...


Jak ustalić limit wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniający podatnika do zwolnienia podmiotowego oraz limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2004 r., złożone w tut. Urzędzie w dniu 26.11.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...

Czy usługi stołówkowe świadczone w stołówce typu zamkniętego prowadzonej przez przedszkole po 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i wg jakiej stawki? Czy dla ustalenia poziomu obrotów których przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego brane są pod uwage obroty z czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku, czy też wyłącznie z czynności opodatkowanych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.09.2004 r. znak L.dz. PM/80/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wym ...

Generowanie strony w 17 ms