Interpretacje w temacie: Przedłużanie stosowania stawki 0% i 7%

Ścieżka aktualnego tematu

1. Art. 50 ust. 5b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185 i Nr 41, poz. 365), dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 105, poz. 1107), nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 50 ust. 7 ustawy wymienionej w pkt. 1 dodany przez art. 1 pkt 14 lit. f ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 105, poz. 1107) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania (Dz. U. Nr 121, poz. 1297, z 2001 r. Nr 51, poz. 533 i z 2002 r. Nr 35, poz. 326), jest niezgodne z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w części dotyczącej zgodności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania (Dz. U. Nr 121, poz. 1297, z 2001 r. Nr 51, poz. 533 i z 2002 r. Nr 35, poz. 326) z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z powodu zbędności wydania wyroku.

I 1. Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku z 20 września 2001 r. wniósł o stwierdzenie, że: 1) art. 50 ust. 1 w związku z ust. 5a i 5b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.; dalej: ustawa o podatku od towarów i usług) narusza zasadę wyrażoną w art. 217 Konstytucji przez to, że upoważnia Ministra Finansów do ...

Dotyczy opodatkowania stawką 0% zakupu agregatu oddymiającego nabywanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej, a finansowanej przez Starostwo ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2003 r., Ldz. ZDK.LHW.5312-4/03, uzupełnione pismem z dnia 20 listopada 2003 r. Ldz. ZDK I HW 5312-4/03, sprawie opodatkowania właściwą stawką zakupu agregatu oddymiającego nabywanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej a ...

Zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży towarów sklasyfikowanych wg Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 33.10.17.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 2 grudnia 2003 r. Jednostka zwróciła się do Nacze ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż sieci gazowej i stacji redukcyjno - pomiarowej przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz spółki gazownictwa "X"?

Sieć gazowa i stacja redukcyjno – pomiarowa będąca częścią wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego stanowi infrastrukturę , o której mowa w art. 51 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Sprzedaż (a także jak w opisanej sytuacji odsprzedaż) robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownict ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonywane w budynkach mieszkalnych następujące usługi; 1) badanie szczelności przestawianych urządzeń metodą eksplozymetryczną, 2) wykonanie czynności związanych z przystosowaniem urządzenia do odbioru gazu o nowych parametrach (np. wymiana dysz, palników i innych podzespołów), 3) dokonanie regulacji odbiorników ze względu na właściwe parametry spalania?

Z treści odpowiedzi uzyskanej przez Spółkę z Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że usługa polegająca na przystosowaniu urządzeń gazowych np. kuchenek do poboru gazu o innych parametrach jest klasyfikowana w grupowaniu: PKWiU 45.33.30 – 00.00 „Roboty związane z montażem instalacji gazowych”; W sytuacji, gdy usługa dotyczy przystosowania kotłów centralnego ogrzewania u indywidualnych odbiorców do ...

Stowarzyszenie wydaje miesięcznik i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. 1. Czy Stowarzyszenie jest uprawnione do wystawiania faktur VAT? Jaką stawkę VAT winno zastosować w przypadku zamieszczania reklam firm w wydawanym miesięczniku?2. Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wydawanego miesięcznika, który posiada nr ISSN?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 25.03.2004 r. (data wpływu 26.03.2004 r.), uzupełnionym w dniu 15.04.2004 r. pismem z dnia 13.04.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w stosunku do robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia publicznego?

Po sprawdzeniu prawidłowości informacji, uznano iż wymaga ona zmiany,w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza co następuje. Pismem z dnia 23.04.2004 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z prośbą o pomoc w ustaleniu ...

Jaka jest stawka podatku na roboty dot. przygotowania placu budowy obejmujące m. in. wyburzenie pozostałości budynku?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 05.05.2004 r. nr KTBS/762/2004 dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów usług wyburzenia budynków na gruncie, na którym będą budowane budynki mieszkalne, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie atr. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zmianami) informuje, co następu ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla sprzedaży na rzecz Państwowej Straży Pożarnej towarów należących do ekwipunku osobistego dla strażaków (m.in. mydła toaletowego, pasty do rąk, pasty do obuwia)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.09.2003 r., informuje: Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w okresie do 31 grudn ...

Generowanie strony w 20 ms