Drukuj

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż sieci gazowej i stacji redukcyjno - pomiarowej przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz spółki gazownictwa "X"?

Sieć gazowa i stacja redukcyjno – pomiarowa będąca częścią wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego stanowi infrastrukturę , o której mowa w art. 51 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Sprzedaż (a także jak w opisanej sytuacji odsprzedaż) robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu podlega opodatkowaniu w okresie do 31 grudnia 2003r. stawką podatku 7% na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b) powołanej wyżej ustawy.

Podobne interpretacje: