Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług remontowo-budowlanych wykonanych w budynkach wymienionych w poz. 86 pkt 1-11 załącznika nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym? Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na roboty budowlane przy budowie oczyszczalni ścieków?

ad.1) Art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) określa, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% podlega w okresie do 31 grudnia 2003 r. sprzedaż materiałów budowlanych i usług (robót) wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy. Pozycja 86 tego załącznika wymienia następujące usługi (roboty budowlane): budowę, remont i bieżącą konserwację budynków - dla obiektów wykazanych w tej pozycji i sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Przy klasyfikowaniu obiektów do PKOB należy brać pod uwagę przeważające przeznaczenie obiektu, który może stanowić zespół budynków, np. obiekt główny (szkoła) i obiekty pomocnicze : kotłownia, hydrofornia oraz infrastruktura towarzysząca. Obiekty te muszą być uwzględnione w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

W Dz. U. z 2003 r. Nr 224 pod pozycją 2229 - zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) obowiązujące od 1 stycznia 2004 r., w którym między innymi :

  • wprowadzono nowe brzmienie § 66 ust. 1 do 4;
  • dodano załącznik Nr 4 do rozporządzenia stanowiacy listę materiałów i usług (robót) budowlanych, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%.

Według stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2004 r., jeżeli budynek Akademii jest zakwalifikowany do kategorii "budynki szkół i instytucji badawczych" - (PKOB 1263) - podatnik wykonujący usługi remontowo-budowlane w tym budynku ma prawo do stosowania podatku VAT wg stawki 7%.

ad.2) W odniesieniu do zapytania drugiego organ podatkowy wyjaśnia, że zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b) cyt. ustawy podatkowej - do dnia 31.12.2003 r. opodatkowane według stawki VAT 7% były roboty budowlano-montażowe oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

W przypadku robót związanych tylko w części z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą należy określić ich procentowy udział w całości inwestycji, co wynika z literalnego brzmienia § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług (Dz. U. Nr 109, poz. 1250).

Udział ten powinien być potwierdzony oświadczeniem zamawiającego, gdyż do 31.12.2003 r. występował obowiązek posiadania takiego oświadczenia.

Od 01.01.2004 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 224, poz. 2229).

W § 66 ust. 1 pkt 6 i 7 tego rozporządzenia określono, że w zakresie robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą - stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Podobne interpretacje: