Interpretacje w temacie: Zwolnienia czasowe

Ścieżka aktualnego tematu

1. Artykuł 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie w związku z art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; zm.: Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324; z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz.1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370) dodaje pkt 1b oraz w związku z art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 5 pkt 1, w zakresie dopuszczającym opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r. na podstawie umów zawartych przed tym dniem na czas oznaczony, w przypadku gdy umowa ta została rozwiązana z przewidzianych przez prawo przyczyn nie leżących po stronie podatnika, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 4, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 5 pkt 1, nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 5 pkt 1 w związku z ust. 6, rozumiany jako określający początek terminu wymagalności podatku, o którym mowa w ust. 6, na dzień rozwiązania umowy przewidzianej w art. 52a ust. 5 pkt 1, jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 5 pkt 2 w związku z ust. 6, rozumiany jako określający początek terminu wymagalności podatku, o którym mowa w tych przepisach, na dzień wypłaty całości lub części kapitału (w tym z tytułu skapitalizowanych odsetek), jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 6. Artykuł 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w zakresie, w którym zmienia art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), jest zgodny z art. 2 i z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wnioskiem z 5 grudnia 2001 r. grupa posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że przepisy: art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie w związku z art. 1 pkt 9 - w zakresie, w jakim dodaje w art. 30 ust. 1 ustawy znowelizowanej pkt 1 b) oraz w związku z art. 1 pkt 18 - w zakresie, w jakim dodaje do ustawy znowelizowanej art. 52 a) ust. 1 pkt 1 i 2 ...

Art. 25 w związku z art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza wynikającą z niego zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

I We wniosku z 27 marca 2001 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wniósł o stwierdzenie, że art. 25 w zw. z art. 28 ustawy z 2 marca 2001 r. o wykonaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie tej następuje zniesienie zwolnienia z podatku dochodów ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody ...

Czy odsetki od lokaty terminiowej założonej w dniu 16.03.2001 r. na okres 3 miesięcy i automatycznie przedłużanej aż do marca 2003 r. winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem Pani z dnia 26.01.2004r. (wpływ do Urzędu dnia 08.03.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim informuje: N ...

Sprzedaż akcji Banku nabytych na podstawie oferty skierowanej do pracowników i członków Zarządu Banku nie stanowi nabycia na podstawie "publicznej oferty" i nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, po rozpoznaniu odwołania Grażyny J. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 7 czerwca 2002 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. w kwocie 1.794 zł. W uzasadnieniu decyzji podano, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty motywowała podatniczka zapłatą podatku o ...

W sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego w dniu 04.02.2004 roku z tytułu sprzedaży akcji seria A Spółki „...” Spółka Akcyjna nabytych na podstawie umowy nieodpłatnego zbycia akcji zawartej w dniu 25.03.1998 roku pomiędzy Skarbem Państwa a w/w będącym rolnikiem.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2004 ( wpływ do tutejszego Organu podatkowego 09.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie uprzejmie wyjaśnia. Podatnik prosi o udzielenie informacji w sprawie opoda ...

Czy dochód ze sprzedaży praw do obligacji zamienionych na akcje podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 52 pkt 1 lit.d?

W związku z pismem z dnia 04.02.2004 r. (data wpływu do Urzędu: 09.02.2004 r.), na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Art. 52 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż zwalnia się od podat ...

Czy w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej w listopadzie 2003r. Podatnik będzie zwolniony w 2004r. – na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – z obowiązku wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy?

Stan faktyczny: Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Stan sprawy: Instytucja kredytu podatkowego - uregulowana w przepisach art. 44 ust. 7a – 7i ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) - polega na zwolnieniu podatników z obowiązku uiszczania w danym roku podatkowym zaliczek miesięcznych na podatek ...

Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi, NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, a z u rzędu bierze pod uwagę jedynie nieważność postepowania sądowego. Oznacza to, że jeżeli strona skarżąca wskazała konkretny przepis prawa, który jej zdaniem został naruszony, to NSA nie jest władny badać, czy w sprawie nie naruszono innego przepisu.

Wyrokiem z dnia 27 maja 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1403/02, Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Danuty L. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 4 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w tym samym mieście z dnia 15 lipca 2002 r., stwierdzającą brak nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. St ...

Czy dochód uzyskany w 2004 r. ze sprzedaży akcji banku podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Z wniosku z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu - 17.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2005 r. i pismem z dnia 10.02.2005 r. wynika, iż podatnik w miesiącu maju 1991 r. dokonał wpłaty na zakup akcji banku. W miesiącu maju 1993 r. otrzymał świadectwo tymczasowe potwierdzające zakup akcji tego banku. Następnie w dniu 19.07.2004 r. dokonał sprzedaży akcji banku. W/w bank jest prywatną własnoś ...

Generowanie strony w 32 ms