Drukuj

Czy w przypadku prowadzenia dla osób fizycznych, będących klientami Banku, obsługi rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, odsetki od takich wkładów będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2011 r. (data wpływu 20.04.2011 r.) oraz piśmie z dnia 13.06.2011 r. (data nadania 14.06.2011 r. data wpływu 17.06.2011 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-350/11-2/AK z dnia 10.06.2011 r. (data nadania 10.06.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.04.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: Bank lub Wnioskodawca) jest ogólnopolskim bankiem detalicznym, który specjalizuje się w usługach bankowych dla klientów indywidualnych oraz małych firm. Zakres usług skierowanych do klientów indywidualnych obejmuje obecnie m.in. prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie lokat terminowych, udzielanie kredytów gotówkowych i hipotecznych. Bank rozważa poszerzenie tych usług o prowadzenie rachunku wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.

Zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Bank, wkłady oszczędnościowe klientów (osób fizycznych) będą gromadzone w formie książeczki mieszkaniowej pod warunkiem ich przeznaczenia na cele mieszkaniowe. Oszczędzanie w ramach książeczki mieszkaniowej będzie realizowane przez określony umową okres, a wkłady wniesione przez klienta (osoby fizyczne) będą podlegać oprocentowaniu.

Pismem z dnia 10.06.2011 r. nr IPPB2/415-350/11-2/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • dostarczenie dokumentu - oryginał lub urzędowo poświadczona kopia za zgodność z oryginałem - (odpowiednio odpis z Krajowego Rejestru Sądowego), z którego wynika prawo Pana X oraz Pana Y do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, tj. stosowne umocowanie, dla osób, które przedmiotowy wniosek podpisały,
 • przedłożenie dowodu opłaty od złożonego wniosku. Nadmienia się, iż Wnioskodawca w części F poz. 63 wniosku ORD-IN zaznaczył dokonanie opłaty w kwocie 40,00 zł, jak również w części F pozycji 64 wniosku Wnioskodawca zaznaczył, iż kserokopie dowodu uiszczenia opłaty dołącza do wniosku, jednak dowód wpłaty nie został załączony.

Wnioskodawca uzupełnił braki w terminie data wpływu uzupełnienia 17.06.2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku prowadzenia dla osób fizycznych, będących klientami Banku, obsługi rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, odsetki od takich wkładów będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof.

Na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof, zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Dokonując analizy zakresu zwolnienia określonego w art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof, niezbędne jest ustalenie co oznacza użyte w tym przepisie pojęcie „książeczka mieszkaniowa”.

Ustawa o pdof nie zawiera definicji pojęcia „książeczka mieszkaniowa”, nie wskazuje również kręgu podmiotów, które są uprawnione do wydawania książeczek mieszkaniowych. Ograniczeń co do możliwości gromadzenia wkładów na książeczkach oszczędnościowych ani warunków prowadzenia takiej działalności nie zawiera również obowiązujące Prawo bankowe.

Pojęcie to jest stosowane w praktyce działania sektora bankowego w Polsce, która wypracowała standard świadczenia tej usługi bankowej. Warunki świadczenia tego rodzaju usług mogą być określone w regulaminach wydawanych przez banki komercyjne na podstawie art. 109 Prawa bankowego. Przykładem mogą być postanowienia Regulaminu Książeczki Mieszkaniowej P... Postanowienia takich regulaminów określają prawa i obowiązki banku oraz klienta i są wiążące, o ile strony w umowie nie ustalą odmiennie swych praw i obowiązków (art. 109 ust. 2 Prawa bankowego).

W praktyce, cechy charakterystyczne oszczędzania w ramach książeczki mieszkaniowej są następujące:

 1. Korzystanie z tej formy oszczędzania jest dostępne wyłącznie dla osób fizycznych.
 2. Oszczędności zgromadzone w formie książeczki mieszkaniowej przeznaczane są przez klientów na cele mieszkaniowe.
 3. Wkłady oszczędnościowe zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych przechowywane są na indywidualnych bankowych rachunkach oszczędnościowych.
 4. Oszczędzanie na książeczce jest realizowane przez określony okres umowny.
 5. Wkład oszczędnościowy potwierdzony jest istnieniem dokumentu w formie materialnej - tj. „książeczki”.
 6. W okresie zgromadzenia wkładów na książeczce mieszkaniowej podlegają one oprocentowaniu zgodnie z umową zawartą pomiędzy bankiem a klientem.

Planowane przez Bank wprowadzenie rachunku wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych jest zgodne z powyższymi założeniami. W szczególności, gromadzenie wkładów oszczędnościowych klientów będzie się odbywać na podstawie zawartej z nimi umowy oraz regulaminu wydanego przez Bank. Umowa zawierana będzie na określony czas, wyłącznie z osobami fizycznymi. Zawarcie umowy oraz gromadzenie wkładów będzie dokumentowane wydaniem klientowi „Książeczki Mieszkaniowej Banku”, która będzie obrazować aktualny stan jego wkładu. W przypadku złożenia przez klienta dyspozycji wypłaty zgromadzonych środków z udokumentowanym przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, Bank dokona przelewu środków na wskazany przez klienta rachunek bankowy lub dokona ich wypłaty. Wypłata obejmować będzie wkłady zgromadzone w czasie trwania umowy wraz z naliczonym zgodnie z umową oprocentowaniem.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec braku regulacji w tym zakresie, przeznaczenie środków z książeczki mieszkaniowej na cele mieszkaniowe należy oceniać w sposób analogiczny jak w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof dotyczącym zwolnienia z opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości, pod warunkiem przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o pdof, wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, obejmują wydatki na:

 • nabycie na terytorium Unii Europejskiej budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego,
 • nabycie na terytorium Unii Europejskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i innych właścicielskich praw spółdzielczych,
 • nabycie na terytorium Unii Europejskiej gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Unii Europejskiej,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Unii Europejskiej,
 • spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na powyższe cele w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

Przeznaczenia środków z książeczki mieszkaniowej na powyższe cele mieszkaniowe ustalane będzie przez Bank na podstawie oświadczenia klienta, składanego przy dyspozycji dokonania przelewu zgromadzonych środków.

Podsumowując, Bank stwierdza, że art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof nie uzależnia w żaden sposób skorzystania ze zwolnienia w nim przewidzianego od spełnienia szczególnych warunków, w szczególności nie zawiera ograniczenia podmiotowego odnośnie do zakresu osób uprawnionych do zwolnienia, ani też nie wprowadza ograniczeń kwotowych i czasowych w jego stosowaniu.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy rozważany przez Bank sposób gromadzenia wkładów klientów będzie spełniał warunki uznania go za książeczkę mieszkaniową w rozumieniu art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof. W przypadku złożenia przez klienta oświadczenia o przeznaczeniu środków zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej na cele mieszkaniowe, wypłata tych środków będzie objęta zwolnieniem wskazanym w art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof. W konsekwencji, odsetki od wkładów zgromadzonych przez klientów będących osobami fizycznymi na książeczkach mieszkaniowych prowadzonych przez Bank będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Banku jest tożsame ze stanowiskiem prezentowanym w analogicznym stanie faktycznym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (Interpretacja indywidualna z 20.03.2009 r., sygn. IBPBII/2/415-6/09/MM): .„Posługując się wykładnią językową art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy należy stwierdzić, iż celem ustawodawcy było zachęcenie i ułatwienie podatnikom gromadzenia środków pieniężnych na cele mieszkaniowe poprzez zwolnienie z opodatkowania odsetek od tych wkładów. (...) ustawa nie zawiera żadnego wyliczenia odnośnie celu mieszkalnego, na które mają zostać przeznaczone środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej. (...) odsetki od wkładów zgromadzonych przez klientów będących osobami fizycznymi na książeczkach mieszkaniowych prowadzonych przez Bank zgodnie z Prawem bankowym będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust 1 pkt 5 ww. ustawy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Bank zamierza poszerzyć zakres świadczonych usług o prowadzenie rachunku wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowanie odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe zwolnienie nie zawiera żadnych wytycznych odnośnie celu na jaki mają zostać przeznaczone zgromadzone środki pieniężne oraz ograniczeń kwotowych i czasowych odnośnie obowiązywania zwolnienia. Ustawa nie definiuje również pojęcia „książeczka mieszkaniowa”.

Prowadzenie książeczek mieszkaniowych należy do wachlarza usług bankowych, których świadczenie jest określone regulaminem banku oferującego tego rodzaju usługę. Idea książeczek mieszkaniowych polega na tym, że oferta ta dostępna jest dla osób fizycznych, które na podstawie zawartej z bankiem umowy deklarują okresy systematycznego oszczędzania pieniędzy na cele mieszkaniowe. Po upływie zadeklarowanego okresu oszczędności mogą zostać podjęte lub można przedłużyć czas oszczędzania.

Posługując się wykładnią językową art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy należy stwierdzić, iż celem ustawodawcy było zachęcenie i ułatwienie podatnikom gromadzenia środków pieniężnych na cele mieszkaniowe poprzez zwolnienie z opodatkowania odsetek od tych wkładów.

Jak już wcześniej stwierdzono ustawa nie zawiera żadnego wyliczenia odnośnie celu mieszkalnego, na które mają zostać przeznaczone środki zgromadzone na książeczce mieszkaniowej. Wytyczne obowiązują jedynie w zakresie zasad wypłaty premii gwarancyjnej z tytułu posiadania książeczki mieszkaniowej. W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzieleniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1115 ze zm.) zawarta jest lista czynności uprawniająca właścicieli książeczek mieszkaniowych do uzyskania premii gwarancyjnej. Jednakże, ponieważ premia gwarancyjna przysługuje jedynie właścicielom książeczek wystawionych do dnia 23 października 1990 r., w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania.

Nie ma więc przeszkód aby środki z książeczki mieszkaniowej przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, ponieważ odsetki od wkładów zgromadzonych przez klientów będących osobami fizycznymi na książeczkach mieszkaniowych prowadzonych przez Bank zgodnie z Prawem bankowym będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego tut. organ informuje, że rozstrzygnięcie w niej zawarte zostało wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: