Drukuj

Czy powinnam zapłacić podatek dochodowy od przychodu z odpłatnego zbycia przeze mnie akcji X S.A. , przeznaczonych dla uczestników programu opcji menedżerskich?

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany


postanawia


uznać stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21. 04. 2005 r. (uzupełnionym dnia 17. 06. 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 21. 04. 2005 r. zwróciła się Pani pisemnie z prośbą o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. w skrócie updof), dot. opodatkowania dochodu ze zbycia w 2004 r. akcji serii B P. S.A., przeznaczonych dla uczestników programu opcji menedżerskich.Przedstawiając stan faktyczny, stwierdziła Pani że: otrzymała Pani opcje X w ramach programu motywacyjnego. Następnie w 2003 r., skorzystała Pani z prawa zamiany tych opcji na obligacje serii A X S.A. Obligacje te nie były przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostatecznie w 2003 r. zapisała się Pani na akcjie serii B X S.A. , wykupiła Pani obligacje i zamieniła obligacje serii A na akcje serii B X S.A., płacąc za akcje określoną cenę. Dyspozycja wykupu obligacji serii A X S.A. musiała być złożona razem z zapisem na akcje serii B X S.A.


Pytanie Strony:


Czy powinnam zapłacić podatek dochodowy od przychodu z odpłatnego zbycia przeze mnie akcji serii B X S.A. , przeznaczonych dla uczestników programu opcji menedżerskich?


Stanowisko Strony:


Pani zdaniem, dochód z tytułu zbycia wyżej opisanych akcji będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach opisanych w art. 52 pkt 1 lit. b updof, ponieważ doszło do zbycia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.


Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany.


Ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 202 poz. 1956 ze zm.) wprowadzono zmiany w zakresie zasad rozliczania dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2004 roku.

Jednocześnie stosownie do art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych po dniu 31 grudnia 2003 r, w przypadku ich nabycia przed dniem 1 stycznia 2004 r, nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, iż spełniają one wymogi o których mowa w artykule 52 pkt. 1 lit b updof, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004. W świetle tego artykułu zwalnia się od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

W świetle powyższych przepisów, aby dochód uzyskany ze sprzedaży akcji był zwolniony od podatku, zbywane akcje muszą być:
-dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte na podstawie oferty publicznej, bądź
-dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte na giełdzie papierów wartościowych, bądź
-dopuszczone do obrotu publicznego i nabyte w regulaminowym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wyklucza możliwość objęcia zwolnieniem dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji.

W zakresie publicznego obrotu w sprawie niniejszej ma zastosowanie definicja zawarta w przepisie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.Zgodnie z tym przepisem publicznym obrotem papierami wartościowymi jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata.Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy mieć na względzie powszechny dostęp do akcji przez ogół społeczeństwa bez względu na liczbę osób, do których jest skierowana oferta.Potwierdzenie tego stanowiska znajduje swoje odzwierciedlenie także w orzecznictwie Naczelnego sądu Administracyjnego (wyrok NSA z dn. 18.02.2004 r. Sygn. akt S.A./Lu 798/02, wyrok NSA z dn. 27. 05. 2003 r. Sygn. akt S.A./Bk 1403/02, wyrok WSA z dn. 19. 05. 2004 r. Sygn. akt III Sa 3295/02, wyrok WSA z dn. 22. 12. 2004 r. Sygn. akt III Sa/Wa 219/04).

Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego otrzymała Pani w ramach programu motywacyjnego opcje na prawo do nabycia obligacji serii A spółki S.A. ( nie będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów wartościowych), które uprawniały do nabycia akcji serii B powyższej spółki. Natomiast dyspozycja wykupu obligacji serii A X S.A., musiała być złożona jednocześnie z zapisem na akcje serii B tejże spółki. Ponadto podnosi Pani we wniosku, iż akcje serii B X S.A. , przeznaczone były dla uczestników programu opcji menedżerskich, a zatem propozycja nabycia przedmiotowych akcji została skierowana od ściśle określonego adresata.Reasumując, ponieważ forma nabycia przez Panią papierów wartościowych nie spełnia wszystkich wymogów zawartych w art. 52 pkt. 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osó fizycznych, wobec powyższego uzyskane w 2004 dochody ze zbycia akcji nie podlegają regulacji zawartej w art. 19 ustawy z dnia 12. 11. 2003 r. Z tych też względów Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznał stanowisko przedstawione we wniosku jako nieprawidłowe.
W związku z powyższym, dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania, otrzymany w 2004 roku ze sprzedaży akcji, które zostały nabyte w 2003, należało rozliczyć na druku PIT-38 w terminie do 30 kwietnia 2005 roku i w tym też terminie uiścić należny podatek dochodowy w wysokości 19% tego dochodu na zasadach opisanych wcześniej.

Powyższa interpretacja dotyczy przedstawionego przez Panią stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa, od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Podobne interpretacje: