Drukuj

Czy budowę drogi w ulicy S wraz z likwidacją kolizji energetycznych, administrowanej przez Urząd Miasta, obok której znajdują się między innymi działki budowlane i rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe, można opodatkować przy zastosowaniu stawki 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.)?Czy budowę i remonty podobnych dróg, administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub Urząd Miasta, można opodatkować wg stawki 7%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 04.05.2004 r., nr PRD.III.6/2004 (data wpływu 04.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl art. 146 ust. 2 tej ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Natomiast art. 146 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, że przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się:1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,2) urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach w odniesieniu do robót budowlanych polegających na budowie drogi w ul. S w Puławach wraz z likwidacją kolizji energetycznych, która to droga jest drogą miejską administrowaną przez Urząd Miasta, nie można zastosować stawki 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ww. ustawy. Do zastosowania stawki 7% nie jest wystarczające to, że droga obsługuje między innymi budownictwo mieszkaniowe. W praktyce bowiem zdecydowana większość dróg na terenie miasta spełnia takie zadania. Do zaliczenia drogi do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu niezbędne jest uznanie, że jej budowa ma na celu urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z sytuacją taką nie mamy do czynienia. W związku z powyższym po 1 maja 2004 r. roboty budowlane polegające na budowie drogi w ul. S w Puławach wraz z likwidacją kolizji energetycznych podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Taką samą stawkę VAT należy stosować w odniesieniu do budowy i remontów podobnych dróg.

Stanowisko Spółki nie jest więc zgodne ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach.

Podobne interpretacje: