Drukuj

Zapytanie podatnika dotyczy stosowania stawki podatku VAT na wykonywane usługi budowlano-montażowej dotyczącej nawierzchni drogowych jak równierz remontów związanych z naprawą dróg.

W związku z pismem podatnika z dnia 26.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje:

W swoim piśmie podatnik podnosi, iż wykonuje usługi budowlano-montażowe dotyczące nawierzchni drogowych jak również remontów związanych z naprawą dróg. Zapytanie podatnika dot. stosowania stawki podatku VAT na wykonywane usługi.

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Jednocześnie ustawodawca przepisem art.146 ust.2 określił, iż przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:
- sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych;
- urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia dojazdy, zieleń i małą architekturę;
- urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu art.146, ust.2 ustawy o VAT ustawodawca odniósł remonty jedynie do obiektów budownictwa mieszkaniowego pomijając infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Wynika z powyższego, że tylko inwestycje w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki 7%Jeżeli więc roboty wykonywane przez Spółkę dot. inwestycji w zakresie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, zgodnie z wyżej cyt. art.146, ust.1, pkt 2, lit.a ustawy o VAT w stosunku do tych robót będzie miała zastosowanie stawka 7%.Natomiast wykonywane przez Spółkę usługi prac remontowych infrastruktury towarzyszącej (dróg, dojazdów), przy istniejących już obiektach budownictwa w myśl powołanego wyżej przepisu art.146 ust.2 ustawy o VAT, nie zostały objęte obniżoną stawką podatku VAT, a co za tym idzie podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 22%.Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22% podlega również budowa nawierzchni drogowych, nie związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Podobne interpretacje: