Drukuj

Czy obowiązkowi rejestracji, zgodnie z art. 154 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegały wózki widłowe?

Przepis art. 86 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług, ograniczający prawo do odliczenia podatku naliczonego z umów leasingowych /najmu, dzierżawy/ lub innych umów o podobnym charakterze nie ma zastosowania w przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od czynszu /raty/ lub innych płatności wynikających z takiej umowy przed dniem 1 maja 2004r. pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14.05.2004r.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 i 5 w/w ustawy obowiązek rejestracji umów dotyczył samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych.

W myśl przepisów prawa o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. Nr 98 poz. 602) poprzez :

- samochód osobowy należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu,

- pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego,

Wózek widłowy to środek transportu do przenoszenia ładunków po drogach na terenie zakładów pracy, o pionowych prowadnicach, wzdłuż których porusza się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkami. Zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wózki widłowe mieszczą się w kategorii „Wózki widłowe, inne wózki do podnoszenia lub przenoszenia w transporcie wewnętrznym” pod symbolem PKWiU 29.22.15, natomiast samochody osobowe PKWiU 34.10.2.

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że wózek widłowy nie zalicza się do kategorii samochodu osobowego, pojazdu samochodowego, nie porusza się po drogach, w związku z powyższym umowa leasingu wózka widłowego nie podlegała obowiązkowi rejestracji w świetle art. 154 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Podobne interpretacje: