Drukuj

Czy w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) urząd gminy zobligowany jest do wystawiania faktur VAT dla mieszkańców za przyłącze do kanalizacji sanitarnej w gminie, gdzie wykonawcą usługi jest osoba trzecia, która wystawia fakturę na urząd gminy?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Urząd Gminy nie dokonał na rzecz mieszkańców sprzedaży usług ani też sprzedaży towarów w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków. Między gminą a jej mieszkańcami miało nastąpić jedynie rozliczenie kosztów wykonania przyłącza, stosownie do postanowień Regulaminu odprowadzania ścieków oraz podłączania się nowych użytkowników do istniejących i nowo budowanych sieci kanalizacyjnych. Ponoszone przez mieszkańców gminy koszty wykonania przyłącza nie są czynnością wymienioną w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

W związku z powyższym ww. koszt nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem nie może być dokumentowany fakturą VAT.

Stosownie natomiast do przepisu § 45 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) za faktury wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 34-42, § 44-47, § 48 ust. 1 i 2, § 49 i 51 – uznaje się rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

W tej sytuacji Urząd Gminy, jeżeli jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie korzystającym ze zwolnienia od tego podatku, może udokumentować koszty za wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej, rachunkami wystawionymi na podstawie art. 87 ustawy Ordynacja podatkowa.

Niniejszej odpowiedzi udzielono wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 30.04.2004 r.

Podobne interpretacje: