Drukuj

Czy sprzedaż komputerów dla szkół w roku 2004 jest zwolniona od podatku VAT i czy wiąże sie to z utratą prawa do odliczenia podatku zapłaconego przy zakupie podzespołów

Zgodnie z przepisem § 67 b ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 224, poz. 2229) obowiązującym od dnia 01.01.2004 r. zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż w kraju następującego sprzętu komputerowego (bez względu na symbol PKWiU), przeznaczonego dla szkół i przedszkoli w rozumieniu odpowiednio przepisów o systemie oświaty , o szkolnictwie wyższym oraz o wyższych szkołach zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2-8:

 1. jednostki centralne komputerów , serwery, zestawy komputerów stacjonarnych ,
 2. drukarki,
 3. skanery,
 4. urządzenia komputerowe do pisma Brailie’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 5. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Sprzedawca sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół i przedszkoli będzie mógł zastosować ww. zwolnienie od podatku VAT, pod warunkiem otrzymania od szkoły lub przedszkola nabywającego ten sprzęt w 3 egzemplarzach:

 1. zamówienia zawierającego nazwę i adres szkoły lub przedszkola nabywającego sprzęt komputerowy, numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy szkoły lub przedszkola, nazwę i ilość tego sprzętu, który będzie nabywała szkoła lub przedszkole, potwierdzenie właściwego organu, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną, oraz
 2. zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ, o prowadzeniu szkoły lub przedszkola – w przypadku szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, albo
 3. urzędowo poświadczonej kopii zezwolenia wydanego przez właściwy organ na utworzenie szkoły lub przedszkola – w przypadku szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, albo
 4. urzędowo poświadczonej , przez właściwy organ , kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznej szkoły lub niepublicznego przedszkola – w przypadku szkół i przedszkoli niepublicznych (§ 67 b ust. 2).

Z brzmienia ust. 3 § 67 b wynika, że sprzedawca sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół i przedszkoli przy zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek przekazania w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży - jednego egzemplarza zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawierającego adnotację, że dokonano sprzedaży towarów wymienionych w tym zamówieniu (z podaniem daty sprzedaży), oraz jednego egzemplarza właściwego dokumentu spośród wymienionych w ust. 2 pkt 2-4 do:

 1. właściwego dla sprzedawcy naczelnika urzędu skarbowego,
 2. właściwego organu, który potwierdził zamówienie, określone w ust. 2 pkt 1.

Jako właściwy organ, o którym mowa wyżej rozumie się:

 1. organ, który zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.) prowadzi szkołę lub przedszkole - w przypadku szkół i przedszkoli publicznych, z zastrzeżeniem pkt. 2,
 2. organ, który na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 udzielił zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola – w przypadku szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne,
 3. organ, który na podstawie art. 82 ustawy , o której mowa w pkt 1 , wpisał do ewidencji szkołę lub przedszkole – w przypadku szkół i przedszkoli niepublicznych,
 4. właściwego ministra w przypadku szkól wyższych i wyższych szkół zawodowych.

Wprowadzenie od dnia 1.01.2004 r. zwolnienia od podatku VAT sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół i przedszkoli, oznacza bezwzględny zakaz odliczeń podatku VAT od nabywanego sprzętu. Wynika to z treści przepisów art. 19 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zgodnie z którymi podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną (art. 19 ust. 1), oraz obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług służących do wytworzenia lub odsprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku (art. 25 ust. 1 pkt 1).

Zatem tut. organ przychyla się do stanowiska Spółki zawartego we wniosku dotyczącego zwolnienia z podatku VAT sprzedaży komputerów dla szkół i przedszkoli po spełnieniu wszystkich warunków określonych w powołanych przepisach § 67 b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r.

Podobne interpretacje: