Interpretacje w temacie: Podatek akcyzowy

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Artykuł 53 § 3, § 4 i § 6 oraz art. 65 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930; zm.: z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 62, poz. 717; z 2001 r. Nr 11, poz. 82) są zgodne z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. Pytanie prawne zostało sformułowane przez Sąd Rejonowy w Łodzi Wydział VI Karny w związku z toczącą się przed tym sądem sprawą o sygn. akt VI K 463/99. Oskarżonemu zarzucono, że 10 marca 1999 r. w Pile posiadał wyroby spirytusowe objęte obowiązkiem oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, bez tych znaków, w ilości wskazującej na przeznaczenie do działalności handlowej. Czyn ten wyczerpywał znami ...

Podatek akcyzowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) sprostowane pismem z dnia 21.03.2003 r. informuje: W świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami ska ...

Podatnik świadczy usługi polegające na umieszczaniu logo firmy zagranicznej na swoich naczepach. Zapłata za usługę jest przekazywana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w ciągu 90 dni od dnia wykonanej usługi. Efekt wykonanej usługi jest wykorzystany za granicą RP, gdyż kontrahent zagraniczny, dla którego jest świadczona usługa, nie posiada rynku sprzedaży w Polsce. Czy do świadczonej usługi można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%?

Spółka Jawna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi polegające na umieszczeniu logo firmy zagranicznej na swoich naczepach. Usługa jest wykonywana na rzecz nierezydenta niebędącego podatnikiem VAT. Zapłata za usługę przekazywana jest na rachunek bankowy Spółki w banku krajowym w ciągu 90 dni od dnia wykonania usługi. Efekt wykonanej usługi wykorzystany jest poza granicami R ...

Firma kupuje olej parafinowy (PKWiU 23.20.18-01.90) do celów produkcyjnych (produkcja wyrobów gumowych). Dostawca oleju nalicza podatek akcyzowy. Czy firma ma prawo odliczyć naliczony podatek akcyzowy? Jeśli tak, to w jaki sposób należy to zrobić?

Podatnik zakupił wyrób sklasyfikowany pod pozycją 23.20.18-01.90 oleje podstawowe, pozostałe, należący do podkategorii olejów smarowych. Olej ten został przeznaczony do produkcji wyrobów gumowych. Zakup wyrobu o symbolu PKWiU 23.20.18-01.90 uprawnia podatnika do zwiększenia podatku naliczonego w oparciu o § 16 ust. 5a Rozporządzenia Ministra finansów finansów dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatk ...

Czy można zamieścić w fakturze VAT dane dotyczące wysokości podatku akcyzowego ?

Zasady wystawiania faktur VAT regulują przepisy rozdziału 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Przepis § 35 powołanego rozporządzenia w pkt 1 – 13 określa jakie dane co najmniej powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży. Z ko ...

Prowadzę działalność gospodarczą, w której zużywam olej opałowy ciężki do produkcji energii cieplnej wykorzystywanej w procesie przetwarzania warzyw. Czy jestem uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego przy zakupie ciężkiego oleju opałowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej strona dokonuje zakupów ciężkiego oleju opałowego. Olej ten wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej w procesie przetwarzania warzyw na susz. Zdaniem strony spełnione zostają warunki określone w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zw ...

W miesiącu marcu 2004r. została sprzedana osobie fizycznej nieruchomość .Czy wartość gruntu w wieczystym użytkowaniu wchodzi do obrotu, od którego uzależniony jest obowiązek zastosowania kas rejestrujących

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku odpowiadając na zapytanie z dnia 04.06.2004r.( data złożenia 07.06.2004) udziela pisemnej informacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustalenia wysokości obrotu zobowiazującego podatników do ewidencji obrotu prz ...


Czy wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych dokonane przez podmiot w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego jest obciążone opłatą paliwową?

Zgodnie z treścią art. 37 j ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. Nr 110, poz. 1192 z późniejszymi zmianami), obowiązek zapłaty paliwowej od paliw silnikowych ciąży na dwóch kategoriach podmiotów. Są to: 1. producenci paliw silnikowych, 2. importerzy paliw silnikowych. Tak więc podmioty, które do 30.04.2004r. posiadały status i ...

Podatnik zamierza sprzedawać gaz (sprzedaż detaliczna) do napędu pojazdów samochodowych. Czy będzie zobowiązany do zapłaty opłaty paliwowej?

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 37j ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1192 ze zmianami), w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 października 2004 roku, obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ciążył na podmiocie dokonującym sprzedaży detalicznej gazu. Uległo to zmianie z dniem 1 ...

Generowanie strony w 99 ms