Drukuj

Czy Spółka ma możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży oleju opałowego w hobokach (pojemnikach, beczkach) na cele opałowe ?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku, działając na podstawie:

- art. 216 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 poz. 60 z 2005 r.)
- uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych .

UZASADNIENIE

Podatnik informuje, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami, olejami opałowymi, produktami ropopochodnymi oraz gazem. Spółka zamierza również otworzyć nową stację paliw na której prowadziłaby sprzedaż oleju opałowego w hobokach (pojemnikach, beczkach) o różnej pojemności od 50 do 200 litrów każdy. Sprzedaż oleju zbywana byłaby wyłącznie do celów opałowych. Firma zwraca uwagę na fakt, iż sprzedaż nie będzie następowała za pomocą "odmierzacza paliw".

Zdaniem podatnika, w myśl art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, taka forma sprzedaży oleju opałowego na stacji paliw nie powodowałaby konieczności zastosowania wyższej stawki podatku akcyzowego wobec sprzedawanego wyrobu.

Odpowiadając na powyższe pytanie należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 29 poz. 237 ze zm.) opodatkowaniu akcyzą podlegają:

1) produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
2) wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;
3) sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
4) eksport i import wyrobów akcyzowych;
5) nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Zgodnie zaś z ust. 5 tegoż art. jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Oznacza to, iż w przypadku oleju opałowego obowiązek podatkowy ciąży zasadniczo na producentach czy importerach tego oleju, jednakże obowiązek ten może również ciążyć dodatkowo na sprzedawcach oleju opałowego, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w nienależnej wysokości.

Tu należy zwrócić uwagę na art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w którym ustawodawca określił stawki podatku akcyzowego dla paliw w tym dla oleju opałowego. I tak stawka akcyzy na paliwa wynosi 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu, na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu, a na gaz płynny i metan używany do napędu pojazdów samochodowych 700 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu.

Jednakże, zgodnie z ust. 1a tegoż artykułu w przypadku użycia olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe, które nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach, w szczególności wymogów w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycia ich niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych, stawka akcyzy wynosi:

1) dla olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe - 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu,
2) dla ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe - 1800 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu.

Jak wynika z powyższego, ponowne powstanie obowiązku podatkowego z uwagi na nie zadeklarowanie kwoty akcyzy w należnej wysokości spowoduje jedynie zmiana przeznaczenia oleju opałowego, jego nieprawidłowe oznakowanie i zabarwienie oraz jego sprzedaż za pomocą odmierzacza paliw ciekłych.

Jak słusznie zauważyła Strona, ustawodawca nie określił miejsca w którym sprzedaż oleju opałowego rodziłaby konieczność zastosowania wobec niego wyższej stawki podatku, a co za tym idzie ponownego powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.Zatem należy uznać, iż sprzedaż na stacji benzynowej prawidłowo oznaczonego i barwionego oleju opałowego, z przeznaczeniem do celów opałowych, bez użycia odmierzacza paliw ciekłych, od którego na wcześniejszym etapie wprowadzania do obrotu został odprowadzony podatek w należnej wysokości, nie rodzi na nowo obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Z uwagi na powyższe postanowiłem jak w sentencji

Podobne interpretacje: