Drukuj

Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 23 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 23 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Spółka nabywa metanol techniczny o PKWiU 24.14.22-10.00 od polskiej firmy, która wskazuje jako miejsce załadunku. Spółka sprzedaje przedmiotowy towar firmie, która swoja siedzibę posiada na terytorium Polski i produkuje estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych.


Spółka uzupełniła wniosek pismem z dnia 30 sierpnia 2007r. informując, iż:


 • Spółka nie prowadzi działalności w ramach składu podatkowego, ani w innej procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 • Spółka nie wysyła metanolu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 • podmiot, od którego Spółka nabywa metanol nie prowadzi działalności w ramach składu podatkowego
 • siedziba kontrahenta sprzedającego metanol techniczny znajduje się na terenie Polski
 • metanol jest pochodzenia syntetycznego
 • towar posiada kod CN 29051100
 • metanol będzie przeznaczony do sprzedaży
 • kontrahent Spółki produkujący estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, będzie je produkował w ramach składu podatkowego i oferował na sprzedaż, jako paliwa oraz dodatki lub domieszki do paliwa silnikowego.


Spółka ponownie uzupełniła wniosek pismem z dnia 14 września 2007r. informując, iż:


 • metanol nie będzie oferowany przez Spółkę jako paliwo silnikowe albo dodatek lub domieszka do paliw
 • metanol będzie dostarczany przez sprzedawcę lub odbierany transportem własnym
 • zdaniem Spółki nie nabywa ona towaru wewnątrzwspólnotowo, gdyż fakturę na przedmiotowy towar wystawia polskie przedsiębiorstwo, a Spółka jest tylko przewoźnikiem. Ponadto Spółka informuje, że metanol przeznaczony do sprzedaży nie będzie używany jako paliwo silnikowe albo jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych.


W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie:


 1. Na kim ciąży obowiązek płacenia podatku akcyzowego...


Zdaniem wnioskodawcy na Spółce nie ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, gdyż Spółka jest tylko pośrednikiem pomiędzy producentem metanolu, a wytwórcą estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. Według Spółki obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ciąży na firmie produkującej estry metylowe.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym szeroko rozumianych wyrobów energetycznych czyli paliw silnikowych i olejów opałowych reguluje Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dziennik Urzędowy L 283, 31.10.2003). Dyrektywa zwana "dyrektywą energetyczną" reguluje ogół zagadnień dotyczących zasad opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej.


Zgodnie z art. 1 Dyrektywy Państwa Członkowskie nakładają podatki na produkty energetyczne i energię elektryczną zgodnie z niniejszą dyrektywą. Dyrektywa energetyczna w art. 2 wymienia listę produktów, które należy uznać za wyroby energetyczne:


 • objętych kodami CN 1507 do 1518, jeśli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe;
 • objętych kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715;
 • objętych kodami CN 2901 i 2902;
 • objętych kodem CN 2905 11 00, które nie są pochodzenia syntetycznego, jeśli są one przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe;
 • objętych kodem CN 3403;
 • objętych kodem CN 3811;
 • objętych kodem 3817;
 • objętych kodem CN 3824 90 99, jeśli są one przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe.


Z powyższego wynika, iż metanol, będąc pochodzenia syntetycznego, nie jest produktem energetycznym i nie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów Dyrektywy Rady 2003/96/WE. Przedmiotowy wyrób nie podlega również przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania określonym w dyrektywie 92/12/EWG (art. 20 ust. 1g Dyrektywy Rady 2003/96/WE).

Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zasady oznaczania niektórych z tych wyrobów znakami akcyzy, określa ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 2 pkt 1 cytowanej ustawy wyrobami podlegającymi akcyzie są wyroby określone w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku tym stanowiącym, „Wykaz wyrobów akcyzowych”, nie określono jako wyrobu akcyzowego metanolu o kodzie CN 2905 11 00.Jednakże w poz. 6 zał. nr 1 ustawodawca zaliczył pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych bez względu na symbol PKWiU.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych, w rozumieniu ustawy, oprócz wyrobów wymienionych w poz. 1-12 załącznika nr 2, zalicza się także pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN.

W związku z powyższym metanol - jako samoistne paliwo silnikowe lub jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych, stanowi wyrób akcyzowy w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Z powyższego wynika zatem, że ustalając zakres pojęciowy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie można ograniczyć się wyłącznie do treści załącznika nr 2 do ustawy, ale należy brać pod uwagę także inne przepisy ustawy o podatku akcyzowym, w tym przypadku art. 62 ust. 1, a szczególności pkt. 2 cytowanego przepisu.

Stosownie do postanowień art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, za wyrób akcyzowy zharmonizowany powinien zostać uznany każdy wyrób przeznaczony do użycia jako paliwo silnikowe albo jako dodatek lub domieszka do paliwa silnikowego, oferowany na sprzedaż jako paliwo silnikowe albo jako dodatek lub domieszka do paliwa silnikowego i używany jako paliwo silnikowe lub jako dodatek lub domieszka do paliwa silnikowego.

Wyjaśnić należy, iż w świetle art. 62 ust. 1 o kwestii uznania danego wyrobu za akcyzowy zharmonizowany, winno decydować jego bezpośrednie przeznaczenie do celów napędowych.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Spółka zamierza sprzedawać metanol pochodzenia syntetycznego, który będzie służył producentowi estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych jako surowiec służący do wytworzenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych dodawanych następnie do paliw lub stanowiących samoistne paliwo silnikowe.

Wobec powyższego nie można przyjąć, że Spółka decyduje o bezpośrednim przeznaczeniu metanolu do celów napędowych. O takim przeznaczeniu decyduje bowiem dopiero producent przedmiotowych estrów. Z powyższego wynika zatem, że Spółka sprzedająca metanol syntetyczny i dostarczająca go jako surowiec producentowi estrów metylowych, nie jest zobowiązana do zapłaty z tego tytułu podatku akcyzowego. W opisanym zdarzeniu przyszłym obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ciąży na firmie produkującej estry metylowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100

Podobne interpretacje: