Interpretacje w temacie: Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (parafiny i masy parafinowe) do państw członkowskich, w których stawka akcyzy na te wyroby jest równa 0 lub nie ma na nie akcyzy-powinna odbywać się wyłącznie z zastosowaniem dokumentów handlowych?

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Produkty parafinowe o kodach CN: 27122000 i 27129039 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, zgodnie z poz.4 wykazu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stanowiącego załącznik nr 2 d ...


Czy estry metylowe (PKWiU 24.66.48-90.10) są wyrobami akcyzowymi ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do Ur ...

Czy estry metylowe (PKWiU 24.66.48-90.10) przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpły ...

Czy istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku sprzedaży wyrobu akcyzowego zharmonizowanego dokonywanej z miejsca nie będącego składem podatkowym, do podmiotu będącego uprawnionym nabywcą zużywającym wyroby akcyzowe do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie nr 5320-PA-911-3/05 z dnia 15 marca 2000 roku wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zas ...

Czy sprzedaż i przemieszczanie produktów o symbolu PKWiU 23.20.31objętych kodami CN: 27122000 i 27129039 ze składu podatkowego na składpodatkowy podmiotu uprawnionego do zwolnienia od podatku akcyzowego zewzględu na przeznaczenie tych wyrobów powinno odbywać się na podstawiezłożonego przez nabywcę oświadczenia ?

Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997- Ordynacja podatkowa (Tekst Jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Strony z dnia 17.01.2005r. (data wpływu do UC) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie postanawia: uznać, że stanowisko ...

Czy dodatki do paliw PKWiU 24.66.32-90.00 które wniskodawca posiada, a które nie zostały ujęte w ewidencjach składu podatkowego, w przypadku ich sprzedaży na Słowację powinny być obciążone podatkiem akcyzowym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku firmy z dnia 15 marca 2005 roku (data wpływu 15 marca 2005 roku) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania ...

Czy dostawa wewnątrzwspólnotowa olejów smarowych może odbywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 kwietnia 2005 roku wniesionego na postanowienie nr 351000-RPA-91103-8/05 z dnia 5 kwietnia 2005 roku wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie w ...

Mozliwość zastosowania zwolnienia przewidzianego przepisami § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku zniszczenia wyrobu.

DECYZJA Dyrektor Izby Celnej w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu z dnia 8 sierpnia 2005 roku nr 3520PA-911-5/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatko ...

Czy w przypadku gdy sprzedaż wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dokonywana jest z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach jednego składu podatkowego, obrót taki należy dokumentować administracyjnym dokumentem towarzyszącym?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego ( ...

Generowanie strony w 139 ms