Drukuj

Czy dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (parafiny i masy parafinowe) do państw członkowskich, w których stawka akcyzy na te wyroby jest równa 0 lub nie ma na nie akcyzy-powinna odbywać się wyłącznie z zastosowaniem dokumentów handlowych?

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:

Produkty parafinowe o kodach CN: 27122000 i 27129039 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, zgodnie z poz.4 wykazu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27, poz.257 ze zm.).

W myśl art.62 ust.1 pkt.1 w/w ustawy wyroby wymienione w poz.1-12 załącznika nr 2 do ustawy, zostały zaliczone do paliw silnikowych i olejów opałowych, na które stawka akcyzy wynosi 2 000 zł od 1 000 litrów gotowego wyrobu (art.65 ust.1 w/w ustawy).

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art.65 ust.2, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004r. , ogłoszone w Dz.U. nr 87 pod poz. 825, w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. W tabeli stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych stanowiącej załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia- stawki akcyzy zostały obniżone do określonej tam wysokości.Produkty parafinowe o kodach CN: 27122000 i 27129039 nie zostały wskazane w poz. 1-28 w/w załącznika, zatem zgodnie z brzmieniem poz.29: „ wyroby niewymienione w poz.1-28 objęte są stawką zero”.

Reasumując, wyroby akcyzowe o kodach CN: 27122000 i 27129039 dostarczane wewnątrzwspólnotowo, nabywane wewnątrzwspólnotowo i importowane objęte są zerową stawką podatku akcyzowego, przy zastrzeżeniu, że nie będą przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (poz.3 tabeli stawek).Wysyłka w/w towarów odbywa się w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. Jest ona jednak równa zero.

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z art.54 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym- dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, jest dokonywana na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, który może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Również zgodnie z brzmieniem § 2b ust.3 znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz.U. nr 89 poz.849 ze zm.Dz.U. nr 181 poz.1876), dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust.2 ww. rozporządzenia, odbywa się z zastosowaniem uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze z zapłaconą akcyzą , równą zeru, może odbywać się z zastosowaniem dokumentów handlowych- jak słusznie zauważa podatnik, lecz tylko wówczas, gdy dokumenty te zawierają takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania.

Podobne interpretacje: