Drukuj

Czy istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku sprzedaży wyrobu akcyzowego zharmonizowanego dokonywanej z miejsca nie będącego składem podatkowym, do podmiotu będącego uprawnionym nabywcą zużywającym wyroby akcyzowe do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów?

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie nr 5320-PA-911-3/05 z dnia 15 marca 2000 roku wydane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 8 lutego 2005 roku Firma zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu z zapytaniem w sprawie stosowania przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Z pisma tego wynika, że Firma nabywa surowiec do produkcji o nazwie handlowej butadien (PKWiU 24.14.11 -65.00;CN 29012410). Jest to wyrób akcyzowy zharmonizowany, - poz. 5 załącznika nr 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami). Spółka zakupuje butadien jako wyrób zwolniony od akcyzy - zachowując wszelkie warunki konieczne do zwolnienia. Następnie butadien sprzedawany jest na cele badawcze do Ośrodka Badawczego - również z wykorzystaniem zwolnienia od podatku akcyzowego.

Pytanie Spółki dotyczyło możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami) w przypadku sprzedaży wyrobu akcyzowego zharmonizowanego dokonywanej z miejsca nie będącego składem podatkowym, do podmiotu będącego uprawnionym nabywcą zużywającym wyroby akcyzowe do innych celów niż napędowe lub opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów. Zdaniem Spółki sprzedaż butadienu, jako wyrobu zwolnionego od podatku akcyzowego (z zachowaniem warunków wynikających z rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego), z miejsca nie będącego składem podatkowym jest możliwa od dnia 20 sierpnia 2004 roku.

Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Targu, postanowieniem nr 3520-PA-911-3/05 z dnia 15 marca 2005 roku uznał, że stanowisko Spółki jest prawidłowe. W uzasadnieniu tego postanowienia stwierdzono, że art. 24 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku akcyzowym przewiduje zwolnienie od akcyzy dodatków lub domieszek do paliw silnikowych oraz towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe innych niż paliwa silnikowe lub oleje opałowe wymienione w poz.5 załącznika nr 1 do ustawy, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Szczegółowe warunki zwolnienia określa § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Warunkiem zwolnienia jest złożenie przez sprzedawcę i nabywcę oświadczenia, że towary te nie będą przeznaczone do zużycia jako paliwa silnikowe, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub nie będą odsprzedane w celu ich zużycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Ponadto podmiot uprawniony do zwolnienia (w tym wypadku sprzedawca) musi do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy przekazać do właściwego naczelnika urzędu celnego zestawienia otrzymanych oświadczeń, spełniających wymagania wymienione w § 11 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. Zmiana tego rozporządzenia, poprzez uchylenie w § 11 ust.1 punktu 3 spowodowała uchylenie od dnia 20 sierpnia 2004 roku wymogu nabycia towarów z zastosowaniem procedury zawieszenia akcyzy. Od tego dnia wcześniej wymienione warunki są jedynymi, jakie należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego w art.24. ust. 1 ustawy akcyzowej.

Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy stwierdza co następuje.
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego wyrobu. Tak więc stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych ze względu na przeznaczenie stanowi wymóg ustawowy, niezależne od zapisów rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku. Wyłączenia ze stosowania tej procedury wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 ze zmianami). W myśl § 2a ust. 1 tego rozporządzenia (przepis, który wszedł w życie od dnia 20 sierpnia 2004 roku) nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2b ust. 1. Wyrób sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 24.14.11-65.00 (butadien) został wymieniony w poz. 12 załącznika do cytowanego rozporządzenia.

Z powyższego wynika, że sprzedaż w kraju butadienu (PKWiU 24.14.11-65.00) przeznaczonego na inne cele niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisu § 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przemieszczanie tych wyrobów do nabywcy odbywa się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu nr 3520-PA-911-3/05 z dnia 15 marca 2005 roku, w części dotyczącej przemieszczania butadienu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy rażąco naruszało prawo. Naruszenie to polegało na pominięciu uregulowań ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania. Zgodnie zaś z przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów. Interpretacja udzielona przez Naczelnika Urzędu Celnego została oparta o niewłaściwie zastosowane przepisy prawa i z tego względu musiała ulec zmianie.Mając powyższe na uwadze - orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Topolowa 5, z powodu jej niezgodności z prawem.Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Krakowie.

Podobne interpretacje: