Drukuj

Czy przepisy w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego) dopuszczają możliwość przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych)?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy XXXXXXXX z dnia 18.04.2006r. (złożonym w Urzędzie Celnym w Kielcach w dniu 18.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych) w myśl przepisów o podatku akcyzowym, w tym w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

p o s t a n a w i a

uznać przedstawione we wniosku stanowisko podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 18.04.2006r. do Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach wpłynął wniosek firmy XXXXXXXX z dnia 18.04.2006r. w sprawie udzielenia w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku akcyzowego w sprawie możliwości przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych) w myśl przepisów o podatku akcyzowym, w tym w szczególności w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Jednocześnie Spółka oświadczyła, iż w ww. sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Do wniosku załączono postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura 445000-Pa-9104-57/05/130/KGL, z dnia 15.09.2005r. z Urzędu Celnego w Pruszkowie (wydruk z internetu).

Jak wynika z treści złożonego wniosku podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki XXXXXXXX jest obrót gazem propan - butan. Spółka posiada rozlewnię gazu płynnego w YYYYYYYY, która uzyskała status składu podatkowego. W składzie podatkowym magazynowany jest gaz kupiony w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka XXXXXXXX dokonuje sprzedaży gazu płynnego propan-butan zwolnionego od akcyzy uprawnionym nabywcom, o których mowa w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2004r., Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) w przypadku, gdy gaz płynny propan - butan zużywany jest do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych oraz do podmiotów, które nie są uprawnione do nabycia gazu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lecz nabywają gaz płynny z zapłaconą akcyzą do celów napędowych.

Ze względów logistycznych i ekonomicznych Spółka zamierza dostarczać w jednej autocysternie gaz dwóm odbiorcom: uprawnionym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, którzy zużywają gaz do celów grzewczych, (o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1) i niezwolnionym z akcyzy - stacje auto gaz, do napędu pojazdów samochodowych. Spółce nie opłaca się napełniać cysterny małą ilością gazu do celów grzewczych i wysyłać do klienta, który nie może czekać. Jest to nieekonomiczne dla Spółki. Firma XXXXXXXX, aby istnieć na rynku, jako wiarygodny dostawca musi wysyłać gaz jak najszybciej do odbiorcy.

Oznacza to konieczność przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego od akcyzy - do celów grzewczych oraz gazu z zapłaconą akcyzą - do celów napędowych.

Pytanie Podatnika jest następujące:

"Czy przepisy w zakresie podatku akcyzowego (w szczególności w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego) dopuszczają możliwość przewożenia w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy (do celów grzewczych) i gazu z zapłaconą akcyzą (do napędu pojazdów samochodowych)?".

Zdaniem podatnika: przewożenie w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy do celów grzewczych razem z gazem z zapłaconą akcyzą do sprzedaży na stacjach auto gazu jest możliwe, gdyż zarówno gaz zwolniony z akcyzy jak i gaz z zapłaconą akcyzą nie jest objęty szczególnym nadzorem podatkowym, ponieważ nie jest objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Stanowisko organu podatkowego jest następujące:

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 6g ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej (Dz. U. z 1999r., Nr 72, poz. 802 z późniejszymi zmianami) Minister Finansów wydał w dniu 7 kwietnia 2004 roku rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 65, poz. 598 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 lit. k cytowanego rozporządzenia M.F. szczególnym nadzorem podatkowym są objęte następujące wyroby akcyzowe, które są objęte procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego: min. propan i butan, skroplone, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.21.

W myśl przepisów § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2004r., Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propanu - butanu w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych.

Stosownie do normy prawnej zawartej w § 15 ust. 2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który zużywa wyroby, o których mowa w ust. 1, na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy (§ 15 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia).

Z treści przepisu § 24g pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. z 2004r. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) wynika, że w przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Reasumując, przewożenie w jednej autocysternie gazu zwolnionego z akcyzy przeznaczonego do celów grzewczych razem z gazem z zapłaconą akcyzą do napędu pojazdów samochodowych jest możliwe, ponieważ zarówno gaz zwolniony z akcyzy jak i gaz z zapłaconą akcyzą nie jest objęty szczególnym nadzorem podatkowym, gdyż nie jest objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Z uwagi na powyższe Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych, obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji.

W myśl przepisów art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 236 § 1 i § 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Kielcach za pośrednictwem Naczelnika Urzędu w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł oraz po 0,50 zł od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: