Drukuj

Podatnik przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jak również po jego uzyskaniu chciałaby zakupiony z gorzelni w Polsce (ze składu podatkowego) destylat rolniczy sprzedawać bezpośrednio do innego odbiorcy na terenie kraju bądź Unii Europejskiej. Podatnik wystawiałaby jedynie fakturę sprzedaży natomiast skład podatkowy, od którego wnioskodawca zakupiłby alkohol etylowy wystawiłby dokument przewozowy oraz dokument ADT (administracyjny dokument towarzyszący). Wyrób akcyzowy przemieszczany byłby bezpośrednio z polskiego składu podatkowego do odbiorcy z pominięciem Podatnika.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60) oraz art. 26 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 12.12.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie stosownie do przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) postanawia uznać przedstawione we wniosku stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 12.12.2005 roku do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie wpłynął wniosek XX znak: L.dz. 128/05 z dnia 07.12.2005r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
We wniosku Strona przedstawiła następujący stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie.
Firma XX przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jak również po jego uzyskaniu chciałaby zakupiony z gorzelni w Polsce (ze składu podatkowego) destylat rolniczy sprzedawać bezpośrednio do innego odbiorcy na terenie kraju bądź Unii Europejskiej.
Firma XX wystawiałaby jedynie fakturę sprzedaży natomiast skład podatkowy, od którego wnioskodawca zakupiłby alkohol etylowy wystawiłby dokument przewozowy oraz dokument ADT (administracyjny dokument towarzyszący). Wyrób akcyzowy przemieszczany byłby bezpośrednio z polskiego składu podatkowego do odbiorcy z pominięciem XX.
Odnosząc się do stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę, Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie stwierdza:

Zgodnie z art. 26, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony jeżeli wyroby są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym lub są przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju bądź zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabywania zwolnionego od akcyzy wyrobu.

Art. 27, ust. 4, pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie zawierają natomiast warunku, aby wyroby akcyzowe magazynowane w składzie podatkowym czy też przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy stanowiły własność podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Wobec tego właścicielem wyrobów akcyzowych magazynowanych w składzie podatkowym może być inny podmiot niż wysyłający czy odbiorca, natomiast zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jest z pewnością związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych między składami podatkowymi jak również przemieszczanie wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu upoważnionego do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, obowiązek wystawienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego zgodnie z art. 36, ust. 2 ustawy ciąży na prowadzącym skład podatkowy, który jest wysyłającym w rozumieniu § 2, pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ( Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zm .)

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 i 4 ustawy o podatku akcyzowym, prowadzący skład podatkowy, zarejestrowani handlowcy, a także podmioty, które nabywają wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz przedstawiciele podatkowi są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe. Naczelnik Urzędu Celnego może wyrazić zgodę, aby zabezpieczenie akcyzowe zostało złożone przez osobę trzecią zamiast podmiotu, od którego jest wymagane złożenie zabezpieczenia akcyzowego i tą osobą może być właściciel, czy też odbiorca wyrobów akcyzowych.


Jak wspomniano wyżej warunkiem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest m.in. dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Wzór takiego dokumentu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zm.). W dokumencie tym, w sytuacji opisanej przez Państwo, winna być wypełniona rubryka 7 i dodatkowo 7a jeżeli wyroby nie będą dostarczone pod adres wskazany w rubryce 7.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż możliwe jest wysyłanie przez firmę XX destylatu rolniczego zakupionego w gorzelni w kraju i bezpośrednio wysyłanie tego wyrobu ze składu podatkowego do UE. W tej części więc podzielam stanowisko Państwa.Natomiast nie podzielam stanowiska w kwestii wypełniania dokumentu ADT.

Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b§ 1i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać uchylona w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie prawo do wniesienia zażalenia, w związku z art. 14a § 4 i art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.
Zażalenie przeciw postanowieniu powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt1 lit a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U Nr 86, poz. 960 z późn. zm ) zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5, 00zł od wniesionego zażalenia i 0,50zł od złożonego załącznika .

Podobne interpretacje: