Drukuj

Czy możliwe przemieszczenie wyrobu akcyzowego zharmonizowanego wyprodukowanego na jednym składzie podatkowym na inny skład podatkowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku gdy wyrób ten zakupiony będzie przez podmiot trzeci, nie mający statusu składu podatkowego. Faktura w tym przypadku wystawiona byłaby na podmiot trzeci natomiast ADT na skład podatkowy odbierający.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami), pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym. Zgodnie z art. 31 ust.2 tej ustawy oraz § 13 i §14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego(..)(Dz. U. Nr 35, poz. 312) podmiot prowadzący działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot jest zobowiązany do spełnienia dodatkowych warunków, poza warunkami określonymi dla podmiotu prowadzącego produkcyjny skład podatkowy. Oznacza to, że ustawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia również przez podmiot, którego działalność nie polega na produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, składu podatkowego o charakterze magazynowym. Przepisy ustawy nie rozstrzygają kwestii własnościowych wyrobów magazynowych w magazynowym składzie podatkowym, nie wprowadzają warunku, iż podmiot prowadzący magazynowy skład podatkowy musi być właścicielem przechowywanych wyrobów. Tym samym należy przyjąć, iż podmiot prowadzący działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie jest zobligowany do ich nabycia, a więc jego działalność może polegać na przechowywaniu w składzie podatkowym „cudzych” wyrobów.

Dopuszczalna jest więc sytuacja, w której wyrób akcyzowy zharmonizowany przemieszczany jest w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z jednego składu podatkowego do innego- prowadzącego działalność polegającą na magazynowaniu, a właścicielem tego towaru jest podmiot trzeci nie mający statusu składu podatkowego.

Obowiązek podatkowy składu podatkowego wysyłającego towar w/w opisanych okolicznościach wygasa w momencie otrzymania przez niego karty 3 administracyjnego dokumentutowarzyszącego (ADT) z potwierdzonym odbiorem przez skład odbierający.W tym momencie możliwe jest zwolnienie zabezpieczenia akcyzowego na przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Podobne interpretacje: