Drukuj

podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie może prowadzić tę działalność zarówno jako „podmiot prowadzący skład podatkowy”, jak również, jednocześnie, jako „podmiot zużywający”, przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 32 ust. 5-13, z tym że w przypadku określonym w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy czynności podmiotu zużywającego nie mogą być wykonywane na terenie i w ramach składu podatkowego prowadzonego przez ten podmiot.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2010r. (data wpływu 15 lutego 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia warunków dla zastosowania zwolnienia dla olejów smarowych i opałowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2010r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia warunków dla zastosowania zwolnienia dla olejów smarowych i opałowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem, zajmującym się m.in. produkcją i obrotem środkami smarnymi i innymi wyrobami energetycznymi, które nie są przeznaczone do celów opałowych ani napędowych. Spółka w ramach prowadzonej działalności, planuje zorganizowanie outsourcingowej obsługi gospodarki olejowej na terenie zainteresowanych takim serwisem firm.

Przedmiotowa działalność ma polegać na utworzeniu na terenie zainteresowanej firmy, grupy serwisowej do codziennej obsługi maszyn lub procesów technologicznych. W tym celu Spółka zamierza:

i) zatrudnić w Spółce pracowników grupy serwisowej danej firmy lub,
ii) zlecić taką obsługę podmiotowi trzeciemu zapewniając temu podmiotowi pełną dostępność (możliwość zakupu) do produktów oferowanych przez Spółkę a niezbędnych do realizacji ww. zadań.

Planowany zakres działalności outsourcingowej obejmuje:

 • planowanie i organizację dostaw oraz magazynowanie wszystkich płynów eksploatacyjnych i środków smarowych,
 • profesjonalne smarowanie i wymianę płynów eksploatacyjnych według opracowanych harmonogramów,
 • kontrolę i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych w maszynach i urządzeniach,
 • monitoring i czyszczenie układów olejowych,
 • prowadzenie gospodarki odpadami,
 • pełną dokumentację prowadzonych działań oraz regularne raportowanie i analizowanie uzyskanych wyników,
 • magazynowanie i wymianę filtrów.

W ramach planowanego przedsięwzięcia Spółka zamierza dokonać przeszkolenia pracowników grupy serwisowej (zarówno tych, którzy są zatrudnieni przez Spółkę jak i tych działających w imieniu podmiotu trzeciego, któremu Spółka zleciła realizację tych zadań), wyposażyć ją w potrzebny sprzęt i skierować do codziennej pracy na terenie obsługiwanej firmy. W trakcie rutynowych działań pracownicy grupy serwisowej będą dokonywali uzupełnienia olejów chłodzących, hartujących, smarujących, hydraulicznych, przekładniowych w maszynach i urządzeniach jak również będą dokonywali wymiany olejów w zbiornikach układów hydraulicznych, przekładniach i zbiornikach układów chłodzenia procesów skrawania i szlifowania oraz w innych urządzeniach wskazanych przez Zleceniodawcę. Do podstawowych zadań grupy serwisowej będzie także przygotowanie emulsji chłodząco-smarujących w celu dokonania ich wymian i uzupełnień, wymiany smarów stałych w łożyskach i węzłach tarcia, czyszczenia zbiorników maszyn oraz przekazywania do utylizacji olejów przepracowanych.

W celu zorganizowania outsourcingowej obsługi gospodarki olejowej Spółka będzie wyprowadzać ze swoich składów podatkowych następujące grupy wyrobów:

 1. oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71 - 2710 19 99 objęte stawką akcyzy w wysokości
 2. 180 zł/1000 litrów,
 3. oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41 objęte stawką akcyzy w wysokości 1.048 zł/1000 litrów,
 4. oleje napędowe do innych celów o kodach CN 2710 19 45 objęte stawką akcyzy w wysokości 0 zł (przeznaczone do stosowania jako środki ochrony przeciwkorozyjnej i do innych specjalistycznych zastosowań technologicznych np. do stosowania przy szlifowaniu łożysk),
 5. dodatki do olejów smarowych o kodach CN 3811 29 00 objęte stawką akcyzy w wysokości 0 zł,
 6. preparaty smarowe o kodach CN 3403 objęte stawką akcyzy w wysokości 0 zł.

Spółka zamierza dokonywać wysyłek wyrobów wymienionych w pkt 1-2 jako wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie na podstawie § 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (dalej: rozporządzenie w sprawie zwolnień), po spełnieniu wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków. Wyroby wymienione w pkt 3-5 będą wysyłane poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy z zastosowaniem dokumentów handlowych.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytanie:

Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę dla zastosowania zwolnienia określonego w § 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, w sytuacjach wskazanych w pkt i) i ii) stanu faktycznego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się od akcyzy:

 • oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 83 i 2710 19 87 - 99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.; zwanej dalej: ustawą o podatku akcyzowym),
 • oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41 wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych-transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 8 ustawy,

-jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

W myśl art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. . dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

Zgodnie z art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych tub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Wspólnoty Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Nabywca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawa podatkowego, Spółka prezentuje swoje stanowisko w przedmiocie warunków, które muszą być spełnione w poszczególnych sytuacjach stanu faktycznego dla możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego w ramach planowanej usługi outsourcingowej.

Ad. i)

Spółka w stanie faktycznym opisanym w pkt i) będzie występować zarówno jako podmiot prowadzący skład podatkowy (podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, z którego wyroby zwolnione będą dostarczane) jak i podmiot zużywający (podmiot prowadzący działalność outsourcingową na terenie zainteresowanej firmy). Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym, podmiotem zużywającym jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. Spółka stoi na stanowisku, że poprzez zużycie olejów smarowych (przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników) oraz olejów napędowych (wykorzystywanych na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych), nabywa z mocy prawa status podmiotu zużywającego. Spełniając wymogi zawarte w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka będzie zobowiązana do uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na druku AKC-R w rubryce B.4: „Dane dotyczące prowadzonej działalności w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy” oraz uzyskania z organu podatkowego „Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego” wydanego na druku AKC-PR.

Możliwość posiadania przez Spółkę dwóch statusów tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy jak i podmiotu zużywającego wynika z analizy przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Podnieść należy, iż ustawodawca uniemożliwił posiadanie przez dany podmiot gospodarczy dwóch statusów jedynie w odniesieniu do podmiotu pośredniczącego, którym w myśl art. 2 pkt 23 ustawy może być podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. W świetle powyższej normy prawnej tylko podmiot pośredniczący nie może być jednocześnie podmiotem prowadzącym skład podatkowy; ograniczenia takiego ustawodawca nie przewidział dla podmiotu zużywającego.

Dokonując analizy art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy, Spółka stoi na stanowisku, iż dostarczenie wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego jest jedną z czynności mających na celu udokumentowanie obrotu wyrobami akcyzowymi, od których akcyza nie została zapłacona, zapewniając przy tym elastyczność transakcji, a jednocześnie zabezpieczając interesy fiskalne Skarbu Państwa. Zdaniem Spółki, bez znaczenia jest fakt, do jakiego podmiotu gospodarczego należy dany skład podatkowy, z którego wyroby objęte zwolnieniem z akcyzy będą dostarczane do podmiotu zużywającego. Ustawodawca wprowadzając system zwolnień od akcyzy, miał na uwadze precyzyjne określenie obowiązków poszczególnych uczestników transakcji Podmiotem, który będzie odpowiedzialny za spełnienie warunków formalnych, wymaganych dla zastosowania zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie, określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym, będzie każdorazowo podmiot prowadzący skład podatkowy, z którego dostarczane są wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (w tym wypadku Spółka).

Wniosek taki wynika z treści powyższego przepisu, a także przepisów wykonawczych, które wskazują prowadzącego skład podatkowy jako podmiot odpowiedzialny za spełnienie określonych w nich wymogów. Zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, Spółka jako podmiot prowadzący skład podatkowy będzie zobowiązana do złożenia zabezpieczenia akcyzowego z tytułu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie ze składu. Zabezpieczenie to będzie zwalniane w momencie otrzymania potwierdzenia odbioru wyrobów przez podmiot zużywający. Spółka w myśl § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. z 2009r. Nr 32, poz. 251 z późn. zm., zwane dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy), będzie również zobowiązana do wystawienia dokumentu dostawy jak również do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, objętych zwolnieniem od akcyzy. Ewidencja, o której mowa powyżej, będzie zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacji o dokumentach dostawy. Przedmiotowa ewidencja będzie przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Spółka pragnie zaznaczyć, że przyjęcie odmiennej koncepcji polegającej na uznaniu, że przedmiotowe zwolnienie od akcyzy może być realizowane wyłącznie w sytuacji dostarczenia wyżej wymienionych wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego nie należącego do Spółki do podmiotu zużywającego, spowodowałoby, że polscy producenci środków smarnych, posiadający status składów podatkowych, byliby pozbawieni możliwości prowadzenia usług outsourcingu w zakresie obsługi maszyn lub procesów technologicznych zainteresowanych taką obsługą firm.

Ustawodawca wprowadzając system zwolnień od akcyzy ustanowił również odpowiednie obowiązki dla podmiotu zużywającego wyroby zwolnione ze względu na ich przeznaczenie.

Spółka występując w tym przypadku jako podmiot zużywający ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, dokonania potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy oraz prowadzenia stosownej ewidencji zawierającej:

 1. dane dotyczące wyrobów zwolnionych zawierające:
  1. opis wyrobów oraz ich kod CN,
  2. numery identyfikacyjne, liczbą i rodzaj opakowań,
  3. podstawę prawną dokonanego zwolnienia od akcyzy,
  4. ilość wyrobów zwolnionych w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy;
 2. łączną ilość wyrobów zużytych wyrobów zwolnionych z akcyzy według kodów CN, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
 3. ilość wyrobów zwolnionych i datę ich zużycia na cele uprawniające do zwolnienia - w przypadku podmiotu zużywającego;
 4. łączną ilość wyrobów zwolnionych według kodów CN - obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
 5. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy wystawiony przez podmiot prowadzący ewidencję - w przypadku przemieszczania wyrobów zwolnionych przez ten podmiot do podmiotu pośredniczącego lub zużywającego.

Spółka jako podmiot zużywający, świadczący usługę outsourcingu na terenie zainteresowanych taką usługą firm, zobowiązana będzie także do zużycia olejów smarowych oraz olejów napędowych na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego. W pierwszym przypadku, oleje smarowe klasyfikowane do grupowania CN 2710 19 71 - 2710 19 99 będą wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. W drugim przypadku, oleje napędowe klasyfikowane do grupowania CN 2710 1941 będą wykorzystywane w celach elektroizolacyjno-transformatorowych lub procesowych-technologicznych. Zdaniem Spółki przeznaczenie olejów smarowych oraz olejów napędowych do wskazanych powyżej celów, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w przepisach prawa, upoważnia Spółkę do skorzystania ze zwolnienia określonego w § 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Spółka planując rozpoczęcie działalności outsourcingu będzie również dokonywała wysyłek olejów napędowych przeznaczonych do innych celów niż napędowe lub opałowe klasyfikowanych do grupowania CN 2710 19 45. Wyroby te są przeznaczone do stosowania jako środki ochrony przeciwkorozyjnej i do innych specjalistycznych zastosowań technologicznych np. do stosowania przy szlifowaniu łożysk. Wysyłka przedmiotowych wyrobów ze składu podatkowego odbywała będzie się poza procedurą zawieszonego poboru akcyzy z zastosowaniem dokumentów handlowych.

Ostatnią kategorią wyrobów wykorzystywanych w planowanej usłudze outsourcingu są dodatki do olejów smarowych o kodach CN 3811 2900 oraz preparaty smarowe o kodach CN 3403, które z uwagi na to, że nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz z uwagi na opodatkowanie ich zerową stawką podatku, będą dostarczane również z zastosowaniem dokumentów handlowych. Spółka stoi na stanowisku, iż w zakresie wyrobów klasyfikowanych do grupowania CN 2710 19 45, CN 3811 29 00 oraz CN 3403 (w przypadku ich przeznaczenia do celów innych niż napędowe i opałowe) na Spółce nie spoczywają żadne dodatkowe obowiązki związane z przedmiotową transakcją wynikające z przepisów akcyzowych.

Ad. ii)

Spółka w stanie faktycznym opisanym w pkt ii) będzie występować jako podmiot prowadzący skład podatkowy (podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, z którego wyroby zwolnione będą dostarczane) natomiast usługa outsourcingu będzie dokonywana przez podmiot trzeci (odrębny podmiot gospodarczy) po zatrudnieniu w niej pracowników grupy serwisowej danej firmy. Spółka będzie dostarczać wymienione w pkt i) stanu faktycznego wyroby akcyzowe na zasadach tam opisanych.

Na Spółce jako podmiocie prowadzącym skład podatkowy będą ciążyć następujące obowiązki:

 • Spółka będzie zobowiązana do każdorazowego wystawienia dokumentów dostawy w zakresie wyrobów klasyfikowanych do grupowania CN 2710 19 71 - 2710 19 99 oraz CN 2710 19 41,
 • Spółka będzie zobowiązana do złożenia stosownego zabezpieczenia akcyzowego w przypadku wysyłki wyżej wymienionych wyrobów,
 • Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, objętych zwolnieniem od akcyzy,
 • wysyłki wyrobów klasyfikowanych do grupowania CN 2710 1945, CN 3811 2900, CN 3403 będą dokonywane poza procedurą zawieszonego poboru z zastosowaniem dokumentów handlowych.

Podmiot trzeci występujący w tym przypadku jako podmiot zużywający będzie obowiązany do:

 • złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na druku AKC-R oraz uzyskania z organu podatkowego „Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego” wydanego na druku AKC-PR,
 • potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na dokumentach dostawy w zakresie wyrobów klasyfikowanych do grupowania CN 2710 19 71 - 2710 19 99 oraz CN 2710 19 41,
 • prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, objętych zwolnieniem od akcyzy,
 • zużycia wyrobów klasyfikowanych do grupowania CN 2710 19 71 - 2710 19 99 oraz CN 2710 19 41 zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w pierwszym przypadku do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników; w drugim przypadku wykorzystywanych na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z definicją podmiotu zużywającego określoną w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 1 ze zm.) podmiotem zużywającym jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, a w przypadku wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, również podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadający statek powietrzny lub jednostkę pływającą, który nabywa te wyroby energetyczne - jeżeli rozpoczęcie użycia tych wyrobów energetycznych do eksploatacji tego statku powietrznego lub tej jednostki pływającej następuje na terytorium kraju.

Na mocy § 10 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) zwalnia się od akcyzy:

 1. oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy,
 2. oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41 wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych - transformatorowych oraz olejów procesowych - technologicznych, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 8 ustawy

-jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust 3.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych tub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Wspólnoty Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Nabywca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego.

Z powyższego przepisu wynika, iż podmiot prowadzący skład podatkowy nie posiada z samego faktu prowadzenia składu podatkowego statusu podmiotu zużywającego, ale może nim być, gdy spełni ustawową definicję tego podmiotu.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W związku z powyższym, podmiot prowadzący skład podatkowy, który prowadzi również działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jako podmiot zużywający powinien posiadać zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego AKC-R zawierające wypełnioną część B.4 tego dokumentu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 226). W przypadku braku dokumentu AKC-R z wypełnioną częścią B.4 Wnioskodawca winien dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego.

Podsumowując należy stwierdzić, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie może prowadzić tę działalność zarówno jako „podmiot prowadzący skład podatkowy”, jak również, jednocześnie, jako „podmiot zużywający”, przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 32 ust. 5-13, z tym że w przypadku określonym w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy czynności podmiotu zużywającego nie mogą być wykonywane na terenie i w ramach składu podatkowego prowadzonego przez ten podmiot.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: