Drukuj

W którym organie podatkowym Spółka nie wykonująca czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym winna złożyć zabezpieczenie akcyzowe na przewóz oleju bazowego zakupionego na Łotwie?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskeim z dnia 15 marca 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe w zakresie pytania 2.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2006 r. Spółka złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiła następujący stan faktyczny:Przedmiotem działalności spółki jest pośrednikiem w sprzedaży i przewozie olejów bazowych z Łotwy do odbiorców krajowych – składów podatkowych.W powyższych transakcjach spółka występuje jako pośrednik pomiędzy łotewskim składem podatkowym a składami podatkowymi nabywców w Polsce. Spółka nie posiada statusu podmiotu prowadzącego skład podatkowy, wyroby akcyzowe przemieszczane są na terytorium Polski bezpośrednio do składu podatkowego, dokumenty handlowe bądź ADT wystawiane są przez łotewski skład, na ostatecznego nabywcę w Polsce, posiadającego skład podatkowy.Spółka, przed wprowadzeniem partii oleju na terytorium kraju dokonuje zgłoszenia o planowanym jego wewnątrzwspólnotowym nabyciu oraz składa zabezpieczenie akcyzowe zabezpieczające zobowiązania podatkowe, jakie mogłyby powstać z tytułu przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych między składami podatkowymi na terytorium wspólnoty.

Pytanie Spółki brzmi:W którym organie podatkowym Spółka winna złożyć zabezpieczenie podatkowe.

Stanowisko: Zdaniem Spółki dla dokonania ww. czynności właściwy będzie Naczeluik Urzędu Celnego II w Łodzi. Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku akcyzowym, organami podatkowymi w zakresie akcyzy są naczelnicy urzędów celnych, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu sa wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się osób prawnych ze względu na ich siedzibę i adres. Spółka dokonuje czynności opodatkowanych na terenie właściwości miejscowej wielu naczelników urzędów celnych w kraju. Zatem w zakresie akcyzy dla czynności dokonywanych przez Spółkę, w tym czynności opisanych na wstępie, właściwy będzie organ podatkowy ze względu na siedzibę i adres Spółki, tj. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi.

Odpowiedź: Ustawodawca w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 29. poz. 257 z późn. zm.) określił, iż organami podatkowymi w zakresie akcyzy stosownie do ich właściwości są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Ust. 2 ww. artykułu stanowi jednocześnie, że jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla (...) osób prawnych oraz jednostek administracyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na ich siedzibę i adres. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, prowadzący skład podatkowy, zarejestrowani handlowcy, a takż podmioty, które nabywają wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz przedstawiciele podatkowi są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe.

Ponieważ spółka nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu, nie ciąży na niej obowiązek złożenia zabezpieczenia, zgodnie z ww. przepisem. Jednocześnie ustawodawca przewidział możliwość, aby zabezpieczenie akcyzowe zostało złożone przez osobę trzecią zamiast podmiotu, od którego jest wymagane złożenie zabezpieczenia akcyzowego (art.43 ust.4 ustawy o podatku akcyzowym). W tej sytuacji, jeżeli spółka składałaby zabezpieczenie zamiast podmiotu zobowiązanego, urzędem właściwym do złożenia zabezpieczenia będzie urząd właściwy dla podmiotu, od którego jest wymagane złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

Powyższej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciui o stan prawny wynikający z przepisów obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Pouczenie:-stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika.Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl art. 14b § 2 ustawy, wyżej wymieniona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b §5.-od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Łodzi za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie na postanowienie powino zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: