Drukuj

Czy prowadząc działalność polegającą na konfekcjonowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mieszczących się w grupowaniu PKWiU pod numerem 24.66.33-50 może odbywać się w każdych warunkach - bez wymogu uzyskania pozwolenia na skład podatkowy?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Celnego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26 lutego 2005 roku (data wpływu do Urzędu Celnego w Nowym Sączu 04 marca 2005 roku) oraz jego uzupełnienia z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 26 lutego 2005 roku oraz jego uzupełnienia z dnia 25 kwietnia 2005 roku Podatnik zwrócił się z zapytaniem, że zamierza prowadzić działalność polegającą na konfekcjonowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mieszczący się w grupowaniu PKWiU pod numerem 24.66.33-50. Zdaniem wnioskodawcy czynności te mogą odbywać się w każdych warunkach – nie ma wymogu dokonywania tych czynności wyłącznie w składzie podatkowym. Swoje stanowisko wnioskodawca opiera o brzmienie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 259 ze zmianami).

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zmianami) alkoholem etylowym w rozumieniu tej ustawy są m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10, 15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego grupowania PKWiU i kodu CN.
Stosownie do art. 72 ust. 2 tej ustawy producentem alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest podmiot dokonujący wyrobu, oczyszczania, skażania, wydzielania z innego wyrobu lub odwadniania alkoholu etylowego, a także podmiot dokonujący wyrobu lub rozlewu napojów alkoholowych destylowanych.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawową definicją alkoholu etylowego rozlewane przez Spółkę wyroby zalicza się w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym do alkoholu etylowego ale nie są to napoje alkoholowe destylowane.

Wymieniony przez podatnika kod PKWiU 24.66.33-50 został wymieniony w ustawie o podatku akcyzowym w załączniku nr 2 „wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych” poz. 29 i dotyczy to tylko i wyłącznie towarów w postaci środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie, zawierające w swym składzie alkohol etylowy.

Reasumując, rozlew gotowego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego mieszczącego się w ugrupowaniu PKWiU 24.66.33-50 nie jest przetwarzaniem wyrobu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Podmiot, który dokonuje zakupu i rozlewa wyżej wymieniony towar nie jest producentem, a tym samych na prowadzenie takiej działalności nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: