Drukuj

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłacona akcyzą, właściwy dla odbiorcy urząd celny powinien potwierdzić nabycie tych wyrobów na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego?

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Celnej w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2005 roku nr 351000-RPA-91103-81/05 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w ten sposób, iż uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku Firmy z dnia 1 sierpnia 2005 roku.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 14 lipca 2005 roku (uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2005 roku) Firma zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Pytanie dotyczyło obowiązku potwierdzenia dokumentu UDT przez urząd celny W ww. wniosku Spółka przedstawiła swoje stanowisko, iż "dokument UDT powinien być potwierdzony przez urząd celny". Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2005 roku nr 351000-RPA-91103-81/05 uznał przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśniono, iż urząd celny "potwierdza tylko fakt nabycia wyrobów akcyzowych, ale nie potwierdza prawidłowości wpisów dokonanych na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego". Stąd stanowisko Firmy w kwestii potwierdzenia dokumentu UDT jest nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Celnej po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy stwierdza:
Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami), uproszczony dokument towarzyszący jest to dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą.Wzór tego dokumentu określony został w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 774 ze zmianami). Dokument ten składa się z trzech kart (karta 1 pozostaje u dostawcy, karta 2 towarzyszy wyrobom i jest przeznaczona dla odbiorcy, karta 3 towarzyszy wyrobom i wraz z potwierdzeniem odbioru jest przekazywana przez odbiorcę do dostawcy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Firma nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby, które klasyfikowane są do kodu CN 220890. Wyroby te ujęte zostały w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, zawierającym wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. W myśl przepisu § 18 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub przez osobę fizyczną w celach handlowych, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego, właściwy dla odbiorców wyrobów urząd celny potwierdza ich nabycie na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Należy zauważyć, że przedmiotem wniosku z dnia 14 lipca 2005 roku była prośba o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów dot. podatku akcyzowego w kwestii obowiązku potwierdzenia uproszczonego dokumentu towarzyszącego przez urząd celny. W uzupełnieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2005 roku Firma, wskazując na praktykę potwierdzania odbioru towaru wg dokumentu UDT przez urząd celny stosowaną w innych krajach europejskich, wyraził stanowisko, że dokument UDT powinien być potwierdzony przez urząd celny.

Naczelnik Urzędu Celnego uznał postanowieniem nr 351000-RPA-91103-81/05, stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2005 roku za nieprawidłowe, podczas gdy w uzasadnieniu tego postanowienia w sposób jednoznaczny wskazał na konieczność potwierdzenia przez urząd celny nabycia towaru akcyzowego na karcie 3 uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Zatem rozstrzygnięcie zawarte w sentencji ww. postanowienia pozostaje w sprzeczności z jego uzasadnieniem.Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Sprzeczność sentencji postanowienia i zawartej w uzasadnieniu tego postanowienia oceny prawnej jest rażącym naruszeniem prawa uzasadniającym uchylenie lub zmianę takiego postanowienia w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Z tej przyczyny postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie nr 351000-RPA-91103-81/05 musiało zostać zmienione, ponieważ jego treść rażąco naruszała prawo. Zatem stosownie do brzmienia przepisu art. art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie, Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podobne interpretacje: