Drukuj

Czy słusznie podatnik przy nabywaniu towarów z Anglii, wymienionych we wniosku, dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów, składa deklaracje AKC-U oraz prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?

Kielce, 2006-04-26

341000-RPA-911- 3/06

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ? Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa firmy z dnia 30.01.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30.01.2006r.) uzupełnionego w dniu 08.02.2006r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29/2004, poz. 257 ze zm.) w odniesieniu do działalności podatnika polegającej na nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych w kraju nabycia z podatku akcyzowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w kraju stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione w złożonym wniosku nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30.01.2006r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 30.01.2006r. XXXXXXXX dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29/2004, poz. 257 ze zm.) w związku z nabywaniem przez firmę wyrobów akcyzowych zharmonizowanych od dostawców z Anglii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w kraju.

Pismem z dnia 03.02.2006r. /doręczonym w dniu 06.02.2006r./ wezwano podatnika do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez sprecyzowanie pytania i wskazanie interpretacji, którego przepisu prawa podatkowego dotyczy złożony wniosek oraz poprzez przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 08.02.2006r.

Jak wynika z treści wniosku firma nabywa na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej wyroby akcyzowe zharmonizowane o kodzie: CN 27101981, CN 27101983, CN 27101987, CN 34022090, CN 340319 od dostawcy z Anglii.

Podatnik we wniosku podaje, że w Anglii towary te są zaliczane do towarów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych z podatku akcyzowego. Dostawca wymienionych wyżej wyrobów nie wystawia dokumentów UDT, bo zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej, w przypadku towarów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od podatku akcyzowego nie wystawia się uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Jedynymi dokumentami, które podatnik otrzymuje w związku z nabyciem wyrobów akcyzowych są faktury.

Pytanie podatnika:

Czy słusznie podatnik przy nabywaniu towarów z Anglii, wymienionych we wniosku, dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów, składa deklaracje AKC-U oraz prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?

Zdaniem podatnika podmioty wymienione w ustawie z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. nr 29/2004, 257 ze zm.) w :

-art. 42 ust. 4 -niezarejestrowany handlowiec,

-art. 55 ust. 1 ? podatnik prowadzący działalność gospodarczą dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności na terenie kraju,

-art. 76 ust. 1 - podatnik prowadzący działalność gospodarczą dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych,

-art. 81 ust. 1 ? podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju,

składają między innymi uproszczone deklaracje dla podatku akcyzowego AKC-U i dokonują wpłat w terminach określonych w tych przepisach.

Firma w złożonym wniosku podnosi, że nie jest żadnym z tych podmiotów, tak więc nie ciąży na niej obowiązek dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składania deklaracji uproszczonej AKC-U ani też prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Zdaniem podatnika do rozliczeń podatku akcyzowego w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej winny mieć zastosowanie zasady ogólne wynikające z art. 18 i art. 19 ustawy o podatku akcyzowym, gdzie podmiot jest zobowiązany :

-składać w Urzędzie Celnym deklaracje dla podatku akcyzowego AKC-3 za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy

-do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy na rachunek właściwej izby celnej.

Stanowisko organu podatkowego jest następujące:

Wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do tejże ustawy.

Firma dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych klasyfikowanych odpowiednio do kodów CN : CN 27101981, CN 27101983, CN 27101987, CN 34022090, CN 340319. Wyroby te zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy odpowiednio pod pozycjami: 4, 9, 26 i 27.

W myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym może odbywać się:

a/ w procedurze zawieszenia akcyzy,

b/ poza procedurą zawieszenia akcyzy.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w przedmiotowej sprawie odbywa się poza procedurą zawieszenia akcyzy, w związku z powyższym zdaniem organu celnego zastosowanie mają tu przepisy Działu II rozdziału 6 ustawy o podatku akcyzowym dotyczące procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których akcyza została zapłacona, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Dokument ten może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Tryb, warunki stosowania i wzór formularza administracyjnego dokumentu towarzyszącego, stosowanego w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłacona akcyzą na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zostały określone w Rozdziale 3 w §14 do § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.04.2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz.U. nr 81/2004r., poz. 744 ze zm.). Wyjaśnienia co do jego wypełnienia i przeznaczenia zawiera załącznik nr 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.

Art. 55 cytowanej ustawy mówi natomiast, że w przypadku, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

-przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe,

-potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym,

-złożyć deklarację uproszczoną i dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego,

-prowadzić ewidencję nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W przypadku, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Należy ponadto dodać, że faktura handlowa będzie mogła zastąpić uproszczony dokument towarzyszący w przypadku, gdy będzie zawierała takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego, którego wzór określono w załączniku nr 2 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.04.2004r.

W świetle powołanych wyżej przepisów prawnych oraz uwzględniając rodzaj prowadzonej przez firmę działalności należy stwierdzić, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja :

-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

-nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowej, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

P O U C Z E N I E

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Kielcach, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w terminie 7 dni od jego otrzymania. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w wys. 5,00 zł - i po 0,50 zł - od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: