Interpretacje w temacie: Znaki akcyzy

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy
Uznanie opakowań zawierających od 54 do 140 kg krajanki tytoniowej za opakowanie jednostkowe i objęcie takiego opakowania obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

stawki podatku oraz znakowanie i barwienie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 19 25; CN 2710 19 29.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Podatnik zwraca się z pytaniami w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu), dokumentowania ich przemieszczania. Ponadto podatnik wnosi o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących sprawach:Czy w przypadku magazynowania papierosów wyprodukowanych przez innych producentów, a zakupionych przez podatnika w celu przeprowadzenia badań (akcyza od tych papierosów została zapłacona przez producenta), po zamaskowaniu oznaczeń producenta (czynność dokonywana pod nadzorem podatkowym), wyroby te są przemieszczane poza skład podatkowy bez powstania obowiązku podatkowego?Czy oznaczanie znakami akcyzy właściwymi dla państwa odbiorcy nie jest traktowane jako oznaczanie znakami akcyzy, o której mówi ustawa o podatku akcyzowym w dziale IV?Czy wysyłanie próbek papierosów przeznaczonych do badań laboratoryjnych i jakościowych oznaczonych znakami akcyzy innymi niż polskie należy traktować jak próbki papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy?Czy prawidłowe jest dokumentowanie przemieszczania próbek papierosów przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu w oryginalnych opakowaniach, oznaczonych w procesie produkcyjnym znakami akcyzy (papierosy z regularnej produkcji), zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie tak jak w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym) i uznanie oznaczenia znakami akcyzy za mniemające znaczenia prawnego, a w związku z tym wyłączenie stosowania art. 27 ust. 6 ustawy (potraktowanie takich próbek jak wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy), czy też dokumentowanie przemieszczenia tak jak w przypadku wyrobów z zapłaconą akcyzą – dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, zaś przemieszczanie na terytorium kraju bez dokumentacji?

Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) odpowiadając na pytania podatnika zawarte w piśmie z dnia DD.MM.RRRR, uzupełnione ostatecznie pismem z dnia DD.MM.RRRR oraz pismem z dnia DD.MM.RRRR, dotyczącym stosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego w kwes ...

Jak wygląda procedura zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych które przeznaczone są do wywozu z kraju?

Zgodnie z art. 93 ustawy z dn. 23.01.2004 o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.257) Znaki akcyzy mogą być zdjęte z wyrobów oznaczonych tymi znakami, jeżeli wyroby akcyzowe nie będą wprowadzane do obrotu na terytorium kraju.Zgodę na zdjęcie znaków akcyzy wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy lub właściciela ...

Czy napój alkoholowy "CYDR" zwolniony jest z obowiązku oznaczania znakami akcyzy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku firmy Sp. z o.o. z dnia 07 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w ...

Czy w świetle obowiązujących uregulowań prawnych tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, póz. 742 z późn. zm.) właściwe jest oznaczanie gotowych wyrobów napoju fermentowanego niewiniarskiego znakami akcyzy KW/BP/5 umieszczanymi na opakowaniu jednostkowym w kształcie odwróconej litery „U".

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a, art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, póz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Tryb., po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 15 września 2005r. (data wpływu do tutejszego urzędu 15 września 2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 29 września 2005r. (data wpływu 29 września 2005r. ...

Generowanie strony w 29 ms