Drukuj

W związku z zapytaniami naszych odbiorców prosimy o potwierdzenie iż napoje alkoholowe na bazie piwa ( mieszanina piwa i napoju bezalkoholowego ) nazwa handlowa XXXX, produkowane w firmie XXXX według normy XXXX w rozumieniu ustawy z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 art. 68 poz. 1 ) są zaliczane do piwa ( PKWiU 15.94.10.00.99 ) i jako takie nie podlegają obowiązkowi nakładania znaków skarbowych akcyzy ( banderol ). Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie możemy w/g posiadanych dokumentów udostnępnić klientom na dzień dzisiejszy przedmiotowego potwierdzenia, ponieważ znajduje się ono na recepturze produktu.

Naczelnik Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) w związku z Państwa pismem z dnia 14.06.2004 r. wyjaśnia.

Dotyczy zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobu będącego mieszaniną piwa i wyrobów bezalkoholowych oznaczonego symbolem PKWiU 15.94.10 o zawartości alkoholu od 8 ( +- 0,5 ) % objętości w opakowaniach 0,75 l.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ) obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. Wymieniony we wstępie wyrób znajduje się w pozycji 6 powyższego załącznika.

Minister Finansów wykorzystując delegację zawartą z art. 89 ust. 3 przedmiotowej ustawy rozporządzeniem z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ( Dz. U nr 80, poz. 742 ) w §2 pkt 1 zwalnia do dnia 31 grudnia 2004 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy m.in. wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 88 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Pozycja 4 tegoż załącznika zawiera napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których rzeczywista zawartość alkoholu przekracza 0,5% objętości.

Uwzględniając powyższe wyrób będący przedmiotem Państwa zapytania nie podlega obecnie obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.Powyższa informacja uwzględnia stan prawny na dzień 12.07.2004 r.

Podobne interpretacje: