Drukuj

Pytanie: Działając na zasadzie art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej, Spółka z o.o. w Lublinie zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie: Czy w handlu detalicznym wydawanie nabywcom towarów, tj. napojów w opakowaniach zwrotnych, w zamian za kaucję - stanowi w odniesieniu do tych opakowań odpłatną dostawę towarów rozumieniu art. 5 ustawy o podatku od towarów i czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?;A jeżeli tak, to w jaki sposób powinien być ewidencjonowany obrót tymi opakowaniami i jak określić moment powstania obowiązku podatkowego. Stan faktyczny: Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegająca na detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, w tym napojów w opakowaniach zwrotnych, za które pobierana jest kaucja. Sprzedaż towarów prowadzona jest w punktach handlowych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej i przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie sformułowane w piśmie z dnia 18.11.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.11.2004 r.) dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług kaucji pobieranej za opakowania zwrotne informuję:

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
2) eksport towarów,
3) import towarów,
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Kaucja- zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i w razie niedopełnienia zobowiązania stanowiąca odszkodowanie należne sprzedawcy. W świetle tej definicji wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów o której mowa w art. 5 cyt. ustawy.
Z uwagi na dokonywanie przez Spółkę sprzedaży detalicznej w przedmiotowej sprawie w zakresie sposobu dokumentowania dla potrzeb podatku VAT czynności pobrania kaucji nie będzie miał zastosowania § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).
Ponieważ kaucja nie stanowi sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy w omawianym przypadku nie będzie miał także zastosowania przepis art. 111 cyt. ustawy nakładający na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Ewidencjonowanie wpłat i wypłat gotówki stanowiących kaucję za opakowania zwrotne winno zatem odbywać się poza fiskalnymi funkcjami kasy.
Informacji udzielono wg stanu prawnego obowiązującego w dniu 22.12.2004 r.

Podobne interpretacje: