Drukuj

W ramach działalności developerskiej podatnik buduje na własnym gruncie budynek mieszkalny (obiekt PKOB - 1122).O stycznia ub. Roku przyjmuje zaliczki na lokale mieszkaniowe. Wydanie lokalu mieszkaniowego (na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego) następuje przed sporządzeniem aktu notarialnego (np. Dwa trzy m-ce wcześniej), a należność za lokal mieszkaniowy nie jest w całości uregulowana. W myśl art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wydania. Czy w związku z powyższym zapytuje podatnik, dniem wydania będzie data faktycznego wydania lokalu czy też dzień podpisania aktu notarialnego.Zdaniem podatnika za dzień wydania lokalu mieszkaniowego w opisanej sytuacji należałoby przyjąć datę wcześniejszą, a więc datę faktycznego wydania lokalu w sytuacji gdy należność za lokal nie została w całości uregulowana, a lokal został wydany nabywcy.

Powyższe stanowisko jest zgodne z obowiązującymi od 1 maja 2004 roku przepisami regulującymi opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

W przypadku braku zapłaty za przedmiot sprzedaży, którymi są lokale i budynki o obowiązku podatkowym decyduje moment wydania towaru. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia wydania towaru, należy się zatem odnieść do pojęcia przeniesienia posiadania. Jeśli więc przed aktem notarialnym nastąpiło przekazanie lokalu przyszłemu właścicielowi (protokół zdawczo - odbiorczy) to 30 dniowy termin do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego liczy się od momentu tego przekazania.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Podobne interpretacje: