Drukuj

Czy istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności wykonywanej osobiście, a rozpoczęcia wykonywania działalności na imię obojga małżonków?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w momencie zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu działalności wykonywanej indywidualnie, jeżeli w dalszym ciągu prowadzona jest działalność gospodarcza, ale na imiona obojga małżonków - uprzejmie wyjaśnia:

Na podstawie analizy dokumentów podatkowych zgromadzonych w tut. Urzędzie stwierdzono, że w okresie od 21.02.1997 r. do 31.12.2002 r. prowadziła Pani na własne nazwisko działalność gospodarczą w zakresie sklepu ogrodniczo - przemysłowego z artykułami produkcji rolnej, natomiast od dnia 17.05.1994 r. prowadzi Pani wspólnie z mężem (...) działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, chemią, artykułami rolniczymi, kwiatami, krzewami ozdobnymi i drzewami; doradztwa rolniczego i ogrodniczego.

W odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej na imiona obojga małżonków tut. Urząd informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, małżeństwo prowadzące wspólnie działalność gospodarczą, nie mające w związku z prowadzeniem tej działalności zawiązanej spółki cywilnej, nie może być traktowane jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.; dalej ustawa o VAT).

W świetle powyższego, w przypadku wspólnego podejmowania działalności gospodarczej przez oboje małżonków, mają oni obowiązek podawać jako właściwy numer NIP na fakturach i w deklaracjach - numer nadany temu z małżonków, który zgodnie z przepisami ustawy o VAT jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

Reasumując, do dnia 31.12.2002 r. w tut. Urzędzie Skarbowym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług byli:
- Pani – z tytułu działalności wykonywanej na własne nazwisko,
- mąż - z tytułu działalności wykonywanej wspólnie z Panią.

Zaprzestając wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podatniku tegoż podatku, będącym osobą fizyczną, spółką prawa cywilnego lub handlowego nie mającą osobowości prawnej, ciążą obowiązki wynikające z przepisu art. 6a ustawy o VAT.W świetle art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku, o którym mowa powyżej, podatnicy - zgodnie z art. 6a ust. 5 ww. ustawy - zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień (...) zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (...). Spis z natury należy sporządzić w ciągu 30 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a następnie w terminie 14 dni od dnia zakończenia sporządzania tego spisu, należy zawiadomić urząd skarbowy o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości towarów i kwocie podatku należnego.
Obowiązek podatkowy z tytułu sporządzonego spisu z natury, w myśl art. 6a ust. 6 ustawy o VAT, powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 30 dnia od (...) zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu była Pani w posiadaniu towarów wymienionych w art. 6a ust. 1 ustawy o VAT. Zatem, w świetle powołanych przepisów prawa podatkowego, ciążył na Pani obowiązek sporządzenia spisu z natury, zawiadomienia o dokonanym spisie urzędu skarbowego oraz uiszczenia należnego podatku.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że sprzedaż towaru objętego spisem z natury korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przez okres 12 m - cy od dnia, o którym mowa w ust. 6 pod warunkiem rozliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 6 (art. 6a ust. 7 ustawy o VAT).

Podobne interpretacje: