Drukuj

Fundacja prosi o wydanie opinii czy przekazanie darowizny rzeczowej przez Fundację na rzecz osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Fundacja zakupiła instrument muzyczny i chce przekazać go w formie darowizny (na podstawie umowy darowizny) na rzecz studenta z gminy X. Pomoc studentom jest realizacją celów statutowych Fundacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.02.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 04.03.2004 r.) znak: L.dz. 52/2004 w sprawie zakresu stosowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje:  • zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadkówi darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny,
  • przepis art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, iż w przypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.


Stosownie do dyspozycji powołanych norm prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są podatnikami podatku od spadków i darowizn wtedy, gdy dokonują darowizn na rzecz osób fizycznych.

Solidarny obowiązek zapłaty podatku, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn polega zaś na tym, iż wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z długu.

W myśl art. 366 § 2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), aż do chwili zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy pozostają solidarnie zobowiązani.

Tym samym, darowizna instrumentu dokonana przez Fundację na rzecz osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a obowiązek zapłaty podatku od tej darowizny obciąża solidarnie obdarowanego i darczyńcę.

Podobne interpretacje: