Drukuj

Czy wpłaty dokonywane na konto spółki z prywatnego konta wspólników winny być potraktowane jako zasilenie rachunku spółki jawnej, czy jest to pożyczka udzielona spółce przez jej właścicieli?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wpłaty kwoty 20.000 EURO dokonanej przez wspólników na rzecz spółki jawnej.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nie prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W dniu 29.12.2004r. wspólnicy dokonali przelewu z bankowego konta osobistego wspólników kwoty 20.000 EURO na konto bankowe spółki dla dokonania rozliczeń zobowiązań spółki w EURO. Zakup tej kwoty został sfinansowany z wcześniejszych pobrań wspólników kwoty 81.000 PLN z kasy i rachunku bankowego spółki. Zdaniem wspólników powyższe operacje były planowanym ich działaniem a dokonana przez wspólników wpłata na konto spółki w dniu 29.12.2004r. kwoty 20.000 EURO była w rzeczywistości zwrotem wcześniej dokonanej czynności tj. pobrania przez wspólników ze spółki środków pieniężnych w walucie polskiej celem zakupu waluty EURO z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę. Celem powyższych działań było uzyskanie – zdaniem wnioskodawców - oszczędności na prowizji bankowej z tytułu operacji nabycia waluty w EURO przez wspólników a nie przez spółkę.

Wątpliwość wspólników budzi czy wpłata ta jak i inne wpłaty dokonywane na konto spółki z ich prywatnego konta winny być potraktowane jako zasilenie rachunku spółki jawnej czy jest to pożyczka udzielona spółce przez jej właścicieli.

Wspólnicy wyjaśnili, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz zapisami zawartymi w § 11 i § 13 umowy spółki mają prawo do pobierania z kasy lub rachunków bankowych spółki środków płatniczych do limitu 100.000 PLN miesięcznie na jednego wspólnika lub równowartości tej kwoty w walucie innej, w tym również EURO. Rozliczenie pobrań gotówki za rok obrachunkowy następuje ostatecznie dnia 31 grudnia każdego roku, które ewidencjonowane są na koncie 270 „Rozrachunki z właścicielami”. Oprócz tych rozliczeń sporządzane są na wewnętrzny użytek właścicieli sprawozdania F-01 - zwane skróconym rachunkiem wyników.

Biorąc pod uwagę z góry określony cel pobrań gotówki z kasy spółki i aspekt ekonomiczny ww. operacji a także brak oczekiwań ze strony wspólników zwrotu wpłaconej kwoty 20.000 EURO – w opinii wnioskodawców - przesądza o fakcie, że dokonana czynność nie została przez nich potraktowana jako umowa pożyczki a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do postanowień art. 1 ust. 1 pkt 1 lit k) oraz pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki i zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy przy spółce osobowej – w myśl ust. 3 pkt 1omawianego artykułu - uważa się m. in. pożyczki udzielone przez wspólników. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. z chwilą zawarcia umowy.

Zgodnie z treścią art. 720 kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Umowa pożyczki jest umową konsensualną i zostaje zawarta z chwilą zgodnego oświadczenia woli stron. Podkreślić należy, że strony czynności – zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego – swobodnie kształtują prawa i obowiązki w treści zawieranych umów zwięźle i precyzyjnie formułując zamiar i cel umowy. Forma zawarcia umowy jest przy tym bez znaczenia aczkolwiek w myśl § 2 omawianego artykułu umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł powinna być stwierdzona pismem.

W przedstawionym stanie faktycznym sprawy i respektując postanowienia umowne, z których wynika, że wspólnicy na poczet swoich udziałów w zyskach uprawnieni są do poboru zaliczek miesięcznych uznać należy, iż dokonywane przez wspólników pobrania środków płatniczych z konta spółki nie rodzą konsekwencji w postaci powstania zobowiązania podatkowego. Zważyć jednak należy i oceniając rzeczywisty charakter czynności polegających na dokonywaniu przez wspólników wpłat z ich konta prywatnego na konto spółki określonych środków płatniczych, bez względu na rodzaj waluty, istnieje podstawa do zakwalifikowania tychże czynności jako umowy pożyczki udzielanej przez wspólników spółce dla zrealizowania zobowiązań spółki w postaci spłaty kredytu inwestycyjnego. Uznać bowiem należy, że środki pobrane przez wspólników na poczet udziałów w zyskach faktycznie zostały zużyte przez wspólników na bieżące potrzeby spółki.

W świetle powyższego zasadnym jest, by dokonaną przez wspólników wpłatę w wysokości 20.000 EURO jak i inne tego rodzaju wpłaty dokonywane przez wspólników na konto spółki potraktować jako umowy pożyczki i opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie wyżej powołanych przepisów jako zmiana umowy spółki.

Podobne interpretacje: