Drukuj

Jak wynika z treści pisma, Spółka z o.o. zawarła z inną spółką prawa handlowego umowę pożyczki pieniężnej, przy czym umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym. Według przedstawionego stanowiska nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z racji nieziszczenia się warunku zawieszającego.

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które występują, jako strony czynności cywilnoprawnej. Przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych są czynności cywilnoprawne wymienione enumeratywnie w ustawie z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 41/2005 poz. 399 z późn. zm.).

Przepisem prawa materialnego stanowiącym podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie jest przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, według którego podatkowi podlegają wśród czynności cywilnoprawnych - umowy pożyczki. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej (art. 5 ust. 1 ustawy) i powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka z o.o. zawarła w dniu 18.06.2005 r. umowę pożyczki. W świetle poczynionych rozważań dotyczących obowiązujących przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, fakt ten spowodował powstanie obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustosunkowując się do kwestii obowiązku uiszczenia bądź zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, mając na względzie powyższe ustalenia, należy stwierdzić, iż samo zawarcie czynności cywilnoprawnej skutkuje powstaniem obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Tylko wyraźny przepis wynikający z omawianej ustawy może stanowić podstawę do zwolnienia strony z nałożonego obowiązku. Ustawa takiego przepisu nie zawiera.

Podatnik we wniosku z dnia 18.07.2005 r. podnosi, iż z racji nieziszczenia się warunku zawieszającego, nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże przepis art. 3 ust. 1 ustawy wyraźnie stanowi, o czym była mowa wyżej, że obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z mocy prawa, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W sytuacji, gdyby rzeczywiście zawarta umowa pożyczki została zawarta pod warunkiem zawieszającym, który nie spełnił się, należałoby sięgnąć do przepisu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przepis ten stanowi, że podatek od czynności cywilnoprawnych podlega zwrotowi, gdy nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej.

Skoro zatem podatnicy zawarli w dniu 18.06.2005 r. umowę pożyczki, z chwilą zawarcia tej umowy obciążał ich z mocy ustawy solidarny obowiązek uiszczenia podatku, bez względu na zawarte w umowie postanowienia, uzależniające skuteczność zawartej umowy pożyczki.

Podobne interpretacje: