Drukuj

Czy w przypadku zniesienia współwłasności i zapłacenia zbywcy udziału w nieruchomości określonej kwoty tytułem wzrostu wartości nieruchomości, należy od tej kwoty zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE


Działając na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 24.12.2005r. (data wpływu do Urzędu 05.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu zniesienia współwłasności i zapłacenia zbywcy udziału w nieruchomości określonej kwoty tytułem wzrostu wartości nieruchomości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów

postanawia


uznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku.


UZASADNIENIE


Z opisanego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca wraz z małżonką nabył aktem notarialnym udział we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej za określoną kwotę, która stanowiła wartość rynkową powyższego udziału w momencie zawarcia transakcji i stanowiła podstawę do naliczenia i pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie powyższy akt notarialny stanowił, że w przypadku gdy dojdzie do zniesienia współwłasności pomiędzy wszystkimi współwłaścicielami ww. nieruchomości zbywca udziału otrzyma określoną kwotę tytułem wzrostu wartości nieruchomości.

W świetle przepisów art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) podatkowi podlegają umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat i dopłat. Zgodnie z art. 6 ust. ust. 1 pkt 5 podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności.

Z treści wniosku wynika, że przy przeniesieniu własności nieruchomości w drodze umowy zniesienia współwłasności, nabywcy udziału dopłacą zbywającemu określoną kwotę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zatem stosownie do powołanego wyżej przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) cyt. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, taka czynność cywilnoprawna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej spłaty lub dopłaty.

Podobne interpretacje: