Drukuj

czy umowa kupna-sprzedaży prawa do kwoty mlecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że PHU "KR" Sp. z o. o. zamierza kupić od rolnika ryczałtowego tzw. kwotę mleczną na podstawie umowy kupna-sprzedaży, która zostanie zawarta na piśmie.Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku kwota mleczna będąca dla wnioskującego przedmiotem zakupu, inaczej indywidualna ilość referencyjna jest to ilość mleka lub przetworów mlecznych, jaką dostawca może wprowadzić do obrotu bez konsekwencji finansowych tj. kar pieniężnych. Indywidualna ilość referencyjna obejmuje wyłącznie mleko (występujące zarówno w postaci mleka surowego jak i przetworów mlecznych), które sprzedawane jest podmiotom skupującym. Ponadto zdaniem wnioskodawcy kwota mleczna ma wartość majątkową i może stanowić przedmiot obrotu.

Zgodnie z wnioskiem Spółka "KR" jako producent mleka ma zamiar kupić kwotę mleczną od innego producenta mleka - rolnika ryczałtowego na podstawie umowy kupna sprzedaży i według wnioskodawcy z uwagi na to, iż sprzedającym jest rolnik ryczałtowy to spółka kupująca powinna wystawić fakturę RR z 5% stawką podatku VAT, natomiast czynność ta nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Śremie postanawia jak w sentencji. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 897 ze zmianami) prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części może być zbywane wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora oddziału terenowego Agencji.

Natomiast stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zmianami) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zgodnie z art. 2 pkt 4 tej ustawy nie podlegają w/w podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona.

Zawarta pomiędzy stronami umowa kupna-sprzedaży, jest zdaniem tutejszego organu umową o których mowa w art. 555 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) i dotyczy sprzedaży praw. Przedmiotem sprzedaży prawa mogą być wszelkie prawa majątkowe, które mają charakter zbywalny.

Reasumując powyższe umowy sprzedaży prawa do indywidualnej ilości referencyjnej (kwoty mlecznej) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania w przypadku zbycia praw majątkowych stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego, natomiast stawka podatku wynosi 1% zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b) powyższej ustawy.

Podobne interpretacje: