Drukuj

Jaką wartość biletów pracowniczych należy przyjąć do opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo l.dz. 451/04 z dnia 26.04.2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 29.04.2004 oraz z dnia 18.05.2004 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 należy również rozumieć czynności wymienione w art. 8 ust. 2 ww. ustawy, to jest:- „nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszeń oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług”.

Podstawą opodatkowania świadczenia tych usług, zgodnie z art. 29 ust. 12, jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

Podobne interpretacje: