Drukuj

Podatnik, będąc zwolniony od podatku od towarów i usług ze względu na obroty (art. 14), w m-c sierpniu 2003 r., po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, wystawił fakturę VAT za wykonaną usługę doradztwa technicznego. W opinii podatnika, nie powinien - jako korzystający ze zwolnienia - wystawiać faktury z podatkiem należnym. W związku z powyższym podatnik uważa, że ma prawo do wystawienia faktury korygującej podatek należny i odzyskania wpłaconej kwoty.

Podatnik, u którego łączna wartość sprzedaży osiągnięta w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wartości odpowiadającej kwocie 10.000 euro, jest zwolniony od podatku PTU, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy PTU. Jednak zwolnienie to, zgodnie z ust. 10 pkt 2 tego artykułu nie ma zastosowania do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a także usługi jubilerskie.

Podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia, jest zobowiązany do dokumentowania fakturami dokonanych transakcji, zgodnie z art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Zasady wystawiania i przechowywania faktur oraz not korygujących, są ujęte w rozdziale 10 (§ 34-§ 51) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usługo oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.).
Zatem podatnik postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentując fakturą wykonanie usługi doradztwa.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy zwraca uwagę, iż faktury korygujące wystawia się, zgodnie z § 41 ust. 1 ww. rozporządzenia, jeśli po przeprowadzeniu transakcji zostały udzielone rabaty określone w art. 15 ust. 2 ustawy o PTU, który mówi, iż obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Rabaty pomniejszają obrót, gdy zostały przyznane w ciągu roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi. Rabaty udzielone z tytułu i w okresie gwarancji lub rękojmi pomniejszają obrót, nawet gdy zostały przyznane po upływie roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi.

W przedstawionej przez podatnika sytuacji nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej.

Podsumowując: Podatnik, świadczący usługi doradztwa, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, a dokonywane przez siebie transakcje powinien dokumentować fakturami, które mogą być korygowane zgodnie z zasadami określonymi w ww. przepisie prawa.

Podobne interpretacje: