Drukuj

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy objąć sprzedaż praw do domeny internetowej?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ust. 2 i 3 ww. przepisu opodatkowaniu podlegają również inne czynności, których przedmiotem są towary lub usługi.
Definicję towaru podaje art. 4 pkt 1 ww. ustawy. Towarami w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług są rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części.
Usługami natomiast są usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej, roboty budowlano-montażowe, sprzedaż praw lub udzielenie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej i udzielenie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienia autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego – w odniesieniu do programu komputerowego. Przy czym należy zauważyć, iż rozszerzenie definicji usługi o prawa i licencje w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej bądź w odniesieniu do programów komputerowych nastąpiło w związku z nowelizacją ustawy, która weszła w życie z dniem 26.03.2002 r.
Zgodnie z interpretacją dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi sprzedaż praw do domeny internetowej została sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod poz. 74.84.16-00.00 – Usługi komercyjne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane.
Odnosząc się do powyższej klasyfikacji Dyrektor tut. Izby Skarbowej stwierdza, iż opinie klasyfikacyjne usług mają charakter pomocniczy w stosunku do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i nie mogą mieć decydującego znaczenia przy ustalaniu czy dana sprzedaż towarów albo usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bądź jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyrażone stanowisko jest zgodne z orzeczeniem NSA np. wyrok z 8.06.1994 r., sygn. akt III SA 1571/93, wyrok z 9.02.1995 r., sygn. akt SA/PO 2853/94 czy też wyrok z 21.09.1995 r., sygn. akt SA-R 171/95.
Skoro zatem sprzedaż praw i licencji została objęta zakresem przedmiotowym opodatkowania w odniesieniu tylko do wyżej wskazanych obszarów, to szeroko rozumiany obrót prawami majątkowymi innego rodzaju nie podlega opodatkowaniu.

Podobne interpretacje: