Drukuj

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że świadczy on na terenie Polski usługi serwisowe dotyczące sprzętu elektronicznego, na zamówienie firmy mającej siedzibę w Niemczech, na którą wystawiana jest faktura VAT. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy po zarejestrowaniu się jako dostawca wewnątrzspólnotowy będzie uprawniony do wystawiania kontrahentowi niemieckiemu faktury ze stawką 0%.

Zgodnie z przepisem zawartym w art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.585) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej),
- eksport towarów,
- import towarów,
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (Rzeczypospolitej Polskiej),
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art.27 ust.1 – w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust.2-6 i art.28.
Zastrzeżenie, o którym mowa powyżej dotyczy m.in.:
- usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych (...) – wówczas miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości,
- usług transportowych – wówczas miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport (...),
- usług w dziedzinie kultury, sztuki (...), usług pomocniczych do usług transportowych (...), wyceny majątku rzeczowego ruchomego, usług na ruchomym majątku rzeczowym - wówczas miejscem świadczenia jest miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone.

Natomiast miejscem świadczenia usług
- usług sprzedaży praw autorskich lub udzielania licencji (...),
- reklamy,
- usług prawniczych, rachunkowo – księgowych (...),
- usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych (...),
- dostarczania (oddelegowania personelu),
- wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,
- elektronicznych,
- usług polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwaniu się prawem, o którym mowa w pkt 1 – 10,
- usług agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 – 10,jeżeli są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W przedmiotowej sprawie podatnik wykonuje działalność nie zawierającą się w katalogu czynności, o których mowa powyżej, tak więc należy przyjąć, że miejsce świadczenia jego usług jest określone zgodnie z wyżej cytowanym art.27 ust.1 ustawy, zgodnie z miejscem siedziby świadczącego usługę. W związku z tym, zgodnie z ww. przepisem art.5 ust.1 pkt 1 ww. ustawy – przedmiotowe usługi serwisowe dotyczące sprzętu elektronicznego świadczone na terenie Polski – będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki właściwej dla danych usług.

Zgodnie z art.9 ust.1 - przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.Natomiast zgodnie z art.13 ust.1 - przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju (...) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 97 ust. 1 i ust. 3 ww. ustawy czynni podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub nabycia usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 (jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług) - zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.
Dotyczy to wyłącznie podatników, którzy:
będą dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub,
będą dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub,
będą nabywać od podatników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
- wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów lub usługi związane z tego rodzaju usługami,
- niektóre usługi pośrednictwa,
jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług.

W związku z powyższym, ponieważ podatnik nie dokonuje ww. wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów oraz nie nabywa ww. usług od podatników z państw Unii - to nie jest zobowiązany do rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.Podatnik nie ma prawa także do zastosowania stawki 0% właściwej dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, na podstawie art.41 ust.3 ww. ustawy. Usługi świadczone przez podatnika będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg stawki właściwej przy sprzedaży w kraju.

Podobne interpretacje: