Drukuj

Podatnik zwraca się z pytaniem czy darczyńca od darowizny rzeczowej (samochód) na rzecz jednostki Policji zobowiązany jest odprowadzenia podatku od towarów i usług. Zdaniem zapytującego nieodpłatne przekazanie darowizny rzeczowej przeznaczonej na rzecz bezpieczeństwa nie będzie sprzedażą i będzie zwolnione z podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny

Na rzecz jednostki Policji darczyńca ma zamiar przekazać darowiznę rzeczową.


Ocena prawna stanu faktycznego

Artykuł 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zawiera katalog czynności podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega darowizna towarów.

Definicja towaru dla celów podatku od towarów i usług zawarta jest w art. 4 ust. 1 ustawy, w myśl którego, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki budowle lub ich części będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Dla celów statystyki i ewidencji obowiązują dwie klasyfikacje:

w zakresie wyrobów i usług – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług,

w zakresie obiektów budowlanych – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych.

Artykuł 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT określa, iż podatnikiem podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zawiera przepisy stanowiące podstawę do zwolnień:

  • niektórych grup podatników na podstawie art. 14 - zwolnienie podmiotowe,
  • określonych czynności na podstawie art. 7 - zwolnienia przedmiotowe,
  • art. 47 ww. ustawy, zawiera ponadto delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który do dnia 31 grudnia 2005r. w drodze rozporządzenia może wprowadzić inne niż określone w art. 7 ust. 1 zwolnienia od podatku od towarów i usług, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

Zatem na podstawie ww. przepisów należy ustalić status darczyńcy, czy jest podatnikiem podatku od towarów i usług, czy korzysta z ww. zwolnień.

Darowizna rzeczowa w tym przypadku samochód w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest towarem, a zatem jeżeli darczyńca nie korzysta z ww. zwolnień, darowizna ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Ponadto należy wskazać, że w świetle art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, zwolnione są od podatku czynności, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 4, w przypadku gdy podatnik nie pomniejszył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie lub imporcie towarów przekazanych lub zużytych w ramach tych czynności. Tak więc decydujące znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego będzie miało ustalenie, czy z tytułu nabycia danego towaru dokonano pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeżeli tak, to zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, w momencie przekazania towaru – darowizny, powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego.

Dodatkowo należy wskazać, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania przepis § 67 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) zgodnie, z którym zwolnienie podatkowe w podatku od towarów i usług obejmuje darowizny na rzecz:

  1. publicznych szkół i zakładów opieki zdrowotnej, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek oświatowych, a także instytucji kultury i instytucji filmu,
  2. samorządu terytorialnego,
  3. spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli darowizna dotyczy budynków mieszkalnych,
  4. jednostek wojskowych.

Przedmiotowym zwolnieniem nie objęto bowiem darowizny dokonywanej na rzecz jednostki Policji.

Podobne interpretacje: