Interpretacje w temacie: Przepisy szczególne

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usługi transportowej (PKWiU 60.24) wykonywanej za pomocą ciągnika rolniczego o mocy silnika 175KM z przyczepą o ładowności powyżej 5 ton, polegająca na wywożeniu buraków cukrowych z pól do cukrowni, oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT od powyższej usługi.

Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), wymaga uprzedniego określenia rodzaju przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu. Zgod ...

Czy zwrot towaru jest podstawą wystawienia faktury korygującej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004 r. (data wpływu: 15.01.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 4.02.2004 r. w sprawie wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu towaru Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żorach na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Faktura korygująca wystawiana jest przez podatnika pod ...

Czy możliwe jest stosowanie, obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT zgodnie z § 61 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku sprzedaży w/w towarów, na podstawie oświadczenia kontrahentów, że zamawiany przez nich towar jest częścią (wyposażeniem) przeznaczoną na zaopatrzenie środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu w odpowiedzi na pismo Pana z dn. 20.01.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego – 21.01.2004 r.), uzupełnionego w dniu 29.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.): Z przedstawio ...

Czy sprzedaż komputerów dla szkół w roku 2004 jest zwolniona od podatku VAT i czy wiąże sie to z utratą prawa do odliczenia podatku zapłaconego przy zakupie podzespołów

Zgodnie z przepisem § 67 b ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od tow ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierza przystapić do spółki jawnej, wnosząc na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiebiorstwa. Czy na dzień przystąpienia do spółki jawnej jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury i złożenia druku VAT-Z?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W najbliższym czasie zamierza przystąpić do spółki jawnej utworzonej przez jego córki, wnosząc na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. Po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki jawnej Podatnik przestanie prowadzić działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca i zgłosi likwidację działalności. Zgodnie z art. 9 ust. ...

Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług w zakresie założenia numerycznej mapy ewidencji gruntów oraz rejestru budynków i lokali dla miasta.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), stawka podatku VAT wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3. Jest to generalna zasada dotycząca opodatkowania obrotu na gruncie ww. ustawy. Przepisy ustawy o podatku VAT wskazują także inne stawki podatkowe tj. 3 %, 7 %, 0 % oraz zwolnienie przedmioto ...

Czy w sytuacji refakturowania kosztów przesyłki pocztowej, Spółka ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego dla świadczenia ww. usług przez ich usługodawców?

„Refakturowanie” polega na zafakturowaniu odprzedaży usług (najczęściej o preferencyjnej stawce podatku VAT), bez doliczania jakiejkolwiek marży. Ceny netto jak i stawki VAT w fakturach dokumentujących odprzedaż usług dla poszczególnych użytkowników są takie same, jak na fakturze usługodawcy, a podatek należny jest równy podatkowi naliczonemu – do części podlegającej odprzedaży. Podatnik dokonując ...

Podatnik poszerza działalność gospodarczą o kolejny punkt handlowy. Zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrujacej w wysokości 50% ceny netto?

W myśl art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11-03-2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (be ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność gospodarcza polegająca na: nabyciu praw majątkowych (wierzytelności) w drodze umowy przelewu wierzytelności; nabyciu praw majątkowych w drodze powierniczego przelewu wierzytelności

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do treści art. 4 pkt 1 i 2 lit. a: przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie ene ...


Generowanie strony w 24 ms